Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Tumormodeller som gjenspeiler de biologiske egenskapene til humane hjernesvulster

Jian Wang   
Jian Wang disputerer 3. mars for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“Xenografted brain tumors for modelling glioma biology – a study of brain tumor initiating cells and phenotypic modulation in gliomas.”

Glioblastom er den mest vanlige primære hjernesvulsten hos voksne. På tross av aggresiv behandling inkludert kirurgiske inngrep, stråleterapi og cellegiftbehandling dør flesteparten av pasientene innen 1 år etter stilt diagnose. Studier av hjernesvulster og validering av nye eksperimentelle terapier krever derfor tumormodeller som gjenspeiler de biologiske egenskapene til humane hjernesvulster.

For å kunne forklare den terapeutiske utfordringen med glioblastomer er det viktig å adressere de komplekse prosessene involvert i gliomprogresjon inkludert tumorindusert angiogenese, egenskaper relatert til migrasjon/invasjon og kreftstamcelle-indusert tumorprogresjon som bidrar betydelig til den dårlige prognosen til glioblastomer i mennesker.

Vi har utviklet en standardisert hjernesvulstmodell basert på humane biopsisfæroider som implanteres gjentatte ganger i nakne rotter. Ved å bruke denne modellen kan vi monitorere distribueringen av gliomceller under veksten, gjøre en genotypisk karakterisering under passeringen in vivo og samtidig gjøre en fenotypsk karakterisering inkludert invasjon og uttrykk av stamcellemarkører.

I publikasjonene har vi generert ny informasjon i forhold til den tidligere beskrevne rollen til CD133-positive tumor-initierende kreftceller. Gjennom en systematisk studie av sjebnen til implanterte tumorceller i hjernen (CD133+ og CD133-) har vi gjort nye funn som viser at CD133-positive celler ikke eksklusivt er ansvarlig for tumorgenese. Vi har i tillegg vist at en økt fraksjon av CD133-positive celler sammenfaller med økt forekomst av tumorassosierte blodkar og redusert overlevelse i dyr.

Basert på denne modellen og proteomikk har vi identifisert en rekke differensiert uttrykte proteiner, inkludert PDI, som er sterk uttrykt i invasive gliomceller. Ved å inhibere PDI ble gliomveksten dramatisk redusert in vitro, noe som kan representere et potensielt terapeutisk angrepspunkt i maligne hjernesvulster.

Personalia:
Jian Wang ble født i Jinan, Kina, 1969. Han fikk sin grad i medisin i 1991 i Kina og jobbet som nevrokirurg ved universitetssykehuset i Shandong. Han jobbet ved Brain Tumour Research Centre, Montreal Neurological Institute and Hospital, McGill University, Canada som gjesteforsker fra 2001-2003.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
06.03.2008, kl. 14:15. Oppgitt emne: "Tumour-stroma interactions during the tumour development"
Sted: Armauer Hansens Hus (AHH), Haukeland Universitetssykehus.

Tidspunkt og sted for disputasen:
07.03.2008, kl. 10:15, Armauer Hansens Hus (AHH). Haukeland Universitetssykehus

Kontaktpersoner:
Jian Wang, tif: 55586063., epost: jian.wang@biomed.uib.no
Mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a),
epost: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side