Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Befolkningskampanje om ryggplager

Erik L. Werner   
Erik L. Werner disputerer 26. februar 2008 for dr.med.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Media campaign for improving Knowledge, Attitude and Practice in low back pain – An evaluation of the “Active Back” project”

Avhandlingen er en evaluering av mediekampanjen ”Aktiv Rygg” som ble gjennomført i Vestfold og Aust-Agder fylker i 2002 – 2005. Nasjonalt Ryggnettverk og Spesialsykehus for Rehabilitering, Stavern, sto for en bred mediekampanje som primært henvendte seg til publikum i de to fylkene med annonseserier som inneholdt nye, kunnskapsbaserte anbefalinger om hvordan man best skal forholde seg til en vond rygg. Samtidig ble det gjennomført tiltak rettet mot legene, fysioterapeutene og kiropraktorene i de to fylkene. Et delprosjekt omfattet spesifikk intervensjon i seks samarbeidende bedrifter.

Avhandlingen består av fire artikler som nå er publisert i anerkjente internasjonale tidsskrift.
Den første er basert på data fra de aktuelle fylkene før kampanjen startet og så på i hvilken grad folks holdninger og kunnskap om ryggplager var relatert til egne ryggerfaringer og til hvilken helseprofesjon de søkte hjelp hos når ryggen ble vond. Det synes å være slike sammenhenger idet de som tidligere hadde hatt egne ryggplager og blitt bra, hadde mer positive holdninger enn de som ikke hadde hatt ryggsmerter eller de som hadde slike plager på undersøkelsestidspunktet. Man fant også at de forskjellene i holdninger som skiller helseprofesjonene gjorde seg gjeldende blant deres pasienter.

Den andre studien er en evaluering av mediekampanjen i ”Aktiv Rygg” hvor data ble samlet inn før, under og etter kampanjen med Telemark som kontrollfylke. Studien viste at det var vanskelig for en lokal lav-budsjettert kampanje å bli lagt merke til i samfunnet, og oppmerksomhetsraten var på det beste på bare 41%. Likevel var det en liten, men statistisk signifikant endring i befolkningens holdninger og kunnskaper om vond rygg i intervensjons- fylkene som ikke fantes i kontrollfylket. Dette var imidlertid ikke tilstrekkelig til å endre helseatferden, slik at sykefravær, kirurgisk behandling og billeddiagnostikk forble uendret.

I den tredje studien ble helseaktørene studert. I en logistisk regresjonsanalyse hvor man fulgte den enkelte helseaktør gjennom kampanjeperioden lyktes man ikke å påvise endringer i holdninger til tross for en oppmerksomhetsrate nær 100%. Legene synes i sine holdninger å ligge nærmere internasjonale anbefalinger enn kiropraktorene, mens fysioterapeutene blir liggende i mellom.

Den fjerde studien var viet delprosjektet i seks bedrifter hvor prosjektet trente opp egne ”mestringskontakter” blant de ansatte. Dette var ikke helsepersonell, men vanlig ansatte som fikk spesiell opplæring i kampanjens budskap for å spre dette blant de ansatte. De som fikk vondt i ryggen ble oppfordret til å forbli i arbeidssituasjonen med noe lettelser i arbeidet. Dette tiltaket syntes å redusere det totale sykefraværet med 27% og det ryggrelaterte sykefraværet med 49%.

Personalia:
Erik L. Werner er født i 1957 i Oslo og har siden 1990 vært fastlege i Arendal. Han har medisinsk embedseksamen fra Universitetet i Oslo 1986. De siste to årene har han vært tilknyttet Samfunnsmedisinsk Forskningsenhet i Bergen, og Unifob Helse.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
25.02.2008, kl. 14:15. Oppgitt emne: “Sickness absence - a valid measure of health? “
Sted: Store auditorium, Sentralblokken, Haukeland Universitetssykehus

Tidspunkt og sted for disputasen:
26.02.2008, kl. 10:15, Store auditorium, Sentralblokken, Haukeland Universitetssykehus

Kontaktpersoner:
Erik L. Werner, epost: loewern@online.no
Mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a),
epost: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side