Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Elvenes rolle i silikatgjødsling av havet

Christophe Bernard   
Christophe Bernard disputerer fredag 25. september for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Land Ocean coupling: Contribution of riverine silica fluxes to Global Ocean Biogeochemistry”

De marine økosystemene langs kysten mottar store mengder viktige næringsstoffer fra verdens elver. Disse ulike næringsstoffene er viktige for produktiviteten i havet. Blant næringsstoffene finnes silikat, et mineral som kommer fra forvitring av bergarter. Silikat er en viktig bidragsyter i det marine økosystemet både fordi det regulerer veksten av diatoméer (planteplankton) og dets betydning for oppbygging av plankton–skjell (silikatskjell). Når alt silikat er oppbrukt, kan andre typer plankton vokse. Hvis det tilføres mye næringsstoff (eutrofiering) etter at silikatet er brukt opp, kan man få giftig algeoppblomstring. Dette utgjør en fare, både for fiskeindustrien og det marine miljøet generelt.

Diatoméer spiller også en viktig rolle i havets karbonkretsløp. Når diatoméer dør og synker transporteres karbon effektivt fra havoverflaten til dypere vannlag. En enda viktigere effekt er knyttet til diatoméers dominans over andre planktongrupper (så sant det er silikat til stede). Noen plankton danner kalkskjell, og når kalkskjellene vokser avgis CO2 til omliggende vann. En stor konsentrasjon av diatoméer vil derimot hemme veksten av andre plankton og dermed indirekte redusere CO2 tilført fra kalkskjellvekst.

I avhandlingen beskrives det (ved bruk av en modell) hvordan tilførselen av ulike næringsstoffer fra verdens elver sprer seg i havet og hvor de har den største effekten på den marine biogeokjemien. Det er fremdeles usikkert hvor mye av tilførselen fra elvene som blir eksportert til åpent hav og hvor mye som blir fanget på kontinentalsokkelen. Modellresultatene viser at silikattilførselen fra elvene er konsentrert langs kysten av sørøst-Asia, Arktis og elvemunningen ved Amazonas. Bruk av flere modeller viser godt samsvar med perturbasjonen av elvenes tilførsel, og gir en forklaring på modellenes begrensning og fordelene med å undersøke den marine silikatsyklusen. I den siste studien er effekten av klimaendringer i form av økt nedbør og elvenes tilførsel til havet testet. Den viser at forandringer i nedbør kan ha en stor potensiell, regional effekt på produksjonen av silikatskjell, med en økning i produksjonen i Sargassohavet og en reduksjon i Middelhavet.

Personalia:
Christophe Bernard er født i 1979 og oppvokst i Marokko, Italia og Frankrike. Han har mastergrad i marin biogeokjemi fra Universitetet i Marseille (2003) og har siden sommeren 2005 jobbet med doktorgraden ved Geofysisk institutt og Bjerknessenteret ved Universitetet i Bergen.

Tidspunkt og sted for disputasen:
25.09.2009, kl. 11:15, Auditoriet, Geofysisk Institutt, Allégaten 70.

Kontaktpersoner:
Christophe Bernard, tlf 55588445, epost: christophe.bernard@bjerknes.uib.no
Mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a),
epost: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side