Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Ny viten om godartete hjernesvulster

Mads Aarhus   

Mads Aarhus disputerer fredag 26. november 2010 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Transcriptome analysis of meningiomas, vestibular schwannomas, and arachnoid cysts”.

Oppskriften for alle humane proteiner ligger lagret i cellekjernens DNA. Under proteinsyntese må denne koden avleses og budbringermolekylet RNA lages. Alle slike RNA-molekyler utgjør til sammen transkriptomet, og måling av dette kan gi nyttig informasjon om hvilke gener som er aktive i celler og vev.

Mennesker har over 20.000 kjente gener, og med dagens mikromatrisebaserte teknologi kan man undersøke aktiviteten til alle disse genene i samme eksperiment. I doktorgradsarbeidet har vi benyttet slike mikromatriser for å undersøke genuttrykket til svulster utgående fra henholdsvis hjernehinnene og balansenerven, samt membraner fra cyster på spindelvevshinnen.

Formålet var å karakterisere det generelle genuttrykket og identifisere enkeltgener assosiert med tilstandene. Slik kunnskap kan benyttes til å utvikle biologiske markører og nye terapeutiske muligheter, samt utvide forståelsen av hvilke prosesser som pågår i det studerte vev.

Studien påviste grupper av gener og enkeltgener som tidligere ikke er funnet å være forbundet med tilstandene. Vi bekreftet i tillegg enkelte funn fra tidligere studier.

Avhandlingen danner grunnlag for videre studier av enkeltgener i de studerte tilstandene.

Personalia:
Mads Aarhus (f. 1973) avla medisinsk embetseksamen ved Universitetet i Bergen i 1999, og arbeider som lege ved Nevrokirurgisk avd., Haukeland Universitetssjukehus. Doktorgradsarbeidet ble utført i perioden 2007-2010 med professorene Per M. Knappskog og Morten Lund-Johansen som veiledere, finansiert med stipend fra Helse-Vest. Avhandlingen utgår fra Institutt for kirurgiske fag og Institutt for klinisk medisin, Det medisinsk-odontologiske fakultet.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
25.11.2010, kl. 14:15. Oppgitt emne: Utredning og behandling av benigne intrakranielle tumores - status og fremtidsperspektiv.
Sted: Auditoriet, Barneklinikken, Haukeland Universitetssjukehus

Tidspunkt og sted for disputasen:
26.11.2010, kl. 10:15, Auditoriet, Barneklinikken, Haukeland Universitetssjukehus

Kontaktpersoner:
Mads Aarhus, tlf. 55975640, , epost: mads.aarhus@helse-bergen.no
Mediekontakt Gudrun Sylte, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: gudrun.sylte@uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side