Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Matematisk modellering av elektromagnetiske bølger

Shaaban Bakr|   

Shaaban Bakr disputerer torsdag 9. desember for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”An approximate hybrid method for modeling of electromagnetic scattering from an underground target”

Elektromagnetisk energi har de senere årene i økende grad blitt tatt i bruk som et supplement til seismikk i forbindelse med leting etter nye petroleumsforekomster i porøse bergarter dypt under havbunnen. Hovedgrunnen er at mens den seismiske responsen skiller godt mellom væskefylt og gassfylt stein, vil den elektromagnetiske responsen skille godt mellom olje eller gassfylt stein og vannfylt stein. Svært lave kildefrekvenser benyttes for å trenge langt nok ned i undergrunnen. Slike teknikker vil også være av interesse for fjernovervåkning av væskeflyt i forbindelse med produksjon av petroleum fra undergrunnen og injeksjon av karbondioksid, CO2, for lagring i undergrunnen.

Til slike formål er nøyaktig og effektiv matematisk modellering av utbredelsen av den elektromagnetiske energien i undergrunnen helt nødvendig. Teknikkene som brukes for avbildning av undergrunnen er slik at en må løse en serie med liknende delproblem et stort antall ganger. Løsning av ett slikt delproblem er i seg selv svært regnekrevende selv med bruk av kraftige regnemaskiner.

I avhandlingen har Bakr sett på metodikk som utnytter bruken av svært lave kildefrekvenser til å erstatte det opprinnelige delproblemet med et beregningsmessig enklere problem. Avhandlingen viser at en oppnår en betydelig reduksjon, ofte 1/100, av regnetiden i forhold til bruk av en av teknikkene som ikke gjør denne forenklingen.

Det vises at forskjellen i nøyaktighet mellom den tradisjonelle og den forenklede teknikken ikke er av praktisk betydning i det aktuelle frekvensområdet. Det vises også at for høyere frekvenser, som brukes ved en del andre anvendelser av elektromagnetisk energi enn de som er nevnt i første avsnitt, er den forenklede teknikken ikke nøyaktig nok.

Personalia:
Shaaban Bakr tok mastergraden i matematikk fra Assiut University, Egypt, i 2003. Fra 2003 til 2007 arbeidet han som universitetslektor der. I 2007 begynte han på ph.d.-studiet ved Matematisk institutt, Universitet i Bergen. Under ph.d.-arbeidet har han vært tilknyttet Centre for Integrated Petroleum Research. Forskningssamarbeidet VISTA (Det Norske Vitenskaps-Akademi og Statoil) har finansiert ph.d.-studiet.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
26.10.2010, kl. 14:15. Oppgitt emne: ”Mimetic and similar discretizations for Maxwell’s equations”
Sted: Rom 640, Carl Godskes Hus

Tidspunkt og sted for disputasen:
09.12.2010, kl. 10:00, Auditorium Pi, Carl Godskes hus, Johs. Brunsgt. 12.

Kontaktpersoner:
Shaaban Bakr, tlf 55 58 36 93 Mediekontakt Mona Wolff, tlf. 55 58 49 64, epost: mona.wolff@uni.no, epost: shaaban.bakr@uni.no
Mediekontakt Gudrun Sylte, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: gudrun.sylte@uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side