Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Arkitektur og sammensetning av forkastninger i karbonater

Eivind Bastesen   
Eivind Bastesen disputerer fredag 8. januar for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: ”Facies composition and scaling of extensional faults in sedimentary rocks”

I overkant av halvparten av verdens oljeresurser ligger i karbonatreservoarer. De fleste av disse reservoarene er deformert og gjennomsatt av sprekker og forkastninger. Disse forkastninger påvirker væskestrømmen i undergrunnen og karakterisering av disse strukturene er derfor viktig i sammenheng med produksjon av olje og gass.

Seismiske data og borekjernedata gir verdifull, men begrenset informasjon om sammensetningen og arkitekturen av forkastningene i et reservoar. For å danne et helhetlig bilde og forstå hvilken påvirkning forkastningene har på væskestrømmen, blir de ofte studert i analoge felt, områder på land med lignende bergarter og strukturer som i reservoarene. I dette studiet er forkastninger studert i blant annet Hellas, Svalbard, Suezbukta og i Oman. Forkastninger består typisk av en kjerne og en omsluttende destruksjonssone. Kjernen er området hvor mesteparten av forkastningens bevegelse er akkumulert.

I denne avhandlingen er forkastningskjernens tykkelse, sammensetning og geometri beskrevet og vist som en viktig parameter i sammenheng med væskestrøm langs og på tvers av forkastningen. Studiet viser at forkastningskjerner i karbonater består av forkastningsbergarter, leire og kalksement. Geometrien varierer fra planare strukturer med jevntykk kjerne til kompliserte irregulære linsestrukturer. Generelt øker tykkelsen på forkastningskjernen med økt sprang, men forkastningenes kompliserte geometri gjør at denne sammenhengen er uklar. Forkastningens tykkelse øker med lavere stigningstall for forkastninger med stort sprang (mer enn 10 m) i forhold til forkastninger med lavt sprang (mindre enn 10m). Tykkelsen påvirkes også av sammensetningen og geometrien til forkastningen. Ulikt fra tidligere studier er det her forsøkt å beskrive forkastninger som volumer eller legemer med en bestemt egenskap (”facies”). Dette gjør modeller av olje og gass reservoarer mer nøyaktige og bidrar dermed til økt forståelse av kompliserte reservoarer.

Personalia:
Eivind Bastesen er født i 1979 og er oppvokst i Alversund, Lindås. Han er utdannet master i strukturgeologi fra 2005 ved Institutt for Geovitenskap, og har siden jobbet med doktorgraden ved Senter for Integrert Petroleumsforskning.

Tidspunkt og sted for disputasen:
08.01.2010, kl. 10:15, Aud. 5, 3 etg. Realfagsbygget, Allegt. 41.

Kontaktpersoner:
Eivind Bastesen: , epost: Eivind.Bastesen@uni.no
Mediekontakt Sigrid Sulland, tlf. 55 58 69 00 (a),
epost: sigrid.sulland@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side