Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Livskvalitet og mestringsforventning hos pasienter med KOLS

Signe Berit Bentsen   
Signe Berit Bentsen disputerer 7. mai 2010 for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: ”Quality of life and self-efficacy in patients with chronic obstructive pulmonary disease”

Kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) er en kronisk lungesykdom som ikke kan behandles. En regner med at ca 300 000 har KOLS i Norge, og at antallet vil øke de neste årene. Dette har ført til økende interesse for lungerehabilitering, livskvalitet og mestringsforventning. Det overordnede målet med studien var å undersøke livskvaliteten og mestringsforventningen hos denne pasientgruppen, samt og studere hvordan det går med dem som har gjennomgått lungerehabilitering. For å kunne måle livskvaliteten og mestringsforventning er det viktig å ha godkjente og nøyaktige måleinstrument. Et videre mål er derfor å oversette og validere et sykdomsspesifikt mestringsskjema for pasienter med KOLS.

Avhandlingen baserer seg på en prospektiv studie av 100 KOLS-pasienter som ble henvist til å delta på et lungerehabiliteringskurs. I tillegg til klinisk informasjon svarte pasientene på et spørreskjema ved fire ulike tidspunkt før og opp til tre måneder etter gjennomført kurs.

Resultatene viser at pasientene har mindre psykososial påvirkning av sykdom umiddelbart etter lungerehabiliteringskurset, sammenlignet med før lungerehabiliteringskurset. Det blir videre funnet at ikke bare bedre fysisk kapasitet, men også økt mestringsforventning bidrar til å bedre livskvaliteten.

Avhandlingen viser også at symptomer som dyspnè, angst og depresjon har større betydning for selvopplevd helse enn sykdomsrelaterte mål som lungefunksjon, oksygenmetning og fysisk kapasitet. Videre viser resultatene at den norske versjonen av ”The COPD self-efficacy scale” inneholder viktige områder i forhold til det å leve med KOLS og tilfredsstiller krav til bruk i forskning.

Kunnskapen som framkommer i avhandlingen vil kunne danne grunnlag for planlegging og forbedring av helsetilbudet til mennesker med KOLS.

Personalia:
Signe Berit Bentsen (f. 1967) er oppvokst på Karmøy. Utdannet sykepleier i 1990, operasjonssykepleier i 1995 og ble Cand. San i 2002. Hun har vært stipendiat ved Høgskolen Stord/Haugesund og Seksjon for Sykepleievitenskap, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Universitetet i Bergen. Bentsen er ansatt som førstelektor ved Høgskolen Stord/Haugesund.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
06.05.2010, kl. 14:15. Oppgitt emne: ”Etterlevelse (adherence) til behandlingsprogrammer og klinisk forskning.”
Sted: Auditoriet, Armauer Hansens hus, Haukelandsveien 28.

Tidspunkt og sted for disputasen:
07.05.2010, kl. 09:15, Auditoriet, Armauer Hansens hus, Haukelandsveien 28.

Kontaktpersoner:
Signe Berit Bentsen, tlf. 99 24 42 05, epost: signe.bentsen@hsh.no
Mediekontakt Sigrid Sulland, tlf. 55 58 69 00 (a),
epost: sigrid.sulland@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side