Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Sjøis fra Arktis endrer havsirkulasjonen og klima i Norskehavet

Andreas Born   

Andreas Born disputerer fredag 24. september for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen ”Ocean circulation and climate at the Eemian and last glacial inception”.

Samtidig som det skjer en kontinuerlig forbedring av modellsimuleringer av fremtidsklima kan man oppnå uavhengige klimaestimater ved å studere den geologiske historien. Den forrige mellomistidsperioden, Eem, fant sted for 126,000 år siden, før den siste istidsperioden startet. Eem representerer den siste perioden i jordens historie da klimaforholdene var sammenlignbare med dagens og det varmere klima som er forventet mot slutten av dette århundre.

Et spekter av ulike klimamodeller er brukt i doktorgradsarbeidet. Resultatet av modelleringstudiene viser en økt eksport av sjøis langs østkysten av Grønland og inn i det nordlige Atlanterhavet mot slutten av Eem, ettersom det arktiske klimaet ble kaldere.

Når sjøvann fryser til is skilles det ut salt, slik at den nydannete isen primært inneholder ferskvann. Økt transport av sjøis medførte derfor økt transport av ferskvann, i form av sjøis, sørover til det nordlige Atlanterhavet. Den økte tilførselen av ferskvann i det nordlige Atlanterhavet medførte en svekkelse av den subpolare gyre, et overflatestrømsystem i havet sør for Grønland og Island der vannmassene roterer mot klokken.

En konsekvens av en svekket subpolar gyre er en nordlig forflytning av den Nordatlantiske strømmen, havstrømmen som bringer varmt subtropisk vann til europeiske kystområder og inn i de Nordiske havene, og som er årsaken til det relativt milde klimaet vi har i Norge. Sterkere varmetransport til de Nordiske havene mot slutten av Eem forsinket dannelsen av det skandinaviske isdekket med flere tusen år.

I forbindelse med den forventede oppvarmingen av, og minkende sjøisutbredelsen i, Arktis de neste tiårene kan vi forvente en liknende endring, men med motsatt fortegn. Mindre transport av ferskvann til det nordlige Atlanterhavet vil medføre en kraftigere subpolar gyre, og redusere mengden Atlantisk vann som kommer inn i de Nordiske havene.

En ny mekanisme, som framhever rollen til overflatesirkulasjon i motsetning til dypvannsirkulasjon, er introdusert for å forklare klimaendringer vist i geologiske arkiv. Bruken av analoger fra tidligere tiders klima viser at det minkende sjøisdekket i Arktis ikke bare har konsekvenser for lokale økosystem og samfunn, da de dynamiske implikasjonene rekker langt utover det arktiske miljøet.

Personalia:
Andreas Born har studert fysikk på Humboldt University i Berlin, Universidad Autonoma de Madrid og Postdam University. Han tok mastergrad ved Potsdam Institute for Climate Impact Research før han kom til Bjerknessenteret for klimaforskning og Geofysisk institutt ved Universitetet i Bergen. Han har også hatt et forskningsopphold ved Laboratoire des Sciences du Climat et de l'Environnement i Paris. Etter doktorgraden vil han fortsette sitt forskningsarbeid ved Universitetet i Bern.

Tidspunkt og sted for disputasen:
24.09.2010, kl. 10:15, Auditoriet i østfløyen, Geofysisk institutt, Allégaten 70

Kontaktpersoner:
Andreas Born, tlf. 55 58 24 61, epost: andreas.born@bjerknes.uib.no
Mediekontakt Gro Malnes Øvrebø, tlf. 55 58 38 13 (a),
epost: gro.ovrebo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side