Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Khat planten inneholder stoffer med potensiale i fremtidig leukemibehandling

Therese Bredholt   
Therese Bredholt disputerer fredag 7. mai for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: “Delineating cellular and molecular mechanisms of toxicity of an extract of
khat (Catha edulis Forsk.) in leukemia and normal peripheral blood cells”.

Khat planten er et naturlig stimulerende middel som benyttes av millioner av mennesker, i hovedsak i land i Øst-Afrika og deler av Midtøsten. Daglig bruk av khat er assosiert med ulike negative effekter på helsen, men khat har også blitt benyttet som behandling i folkemedisinen. Det stimulerende potensialet til khat skyldes blant annet plantens innhold av det kjemiske stoffet katinon. Katinon har en struktur og farmakologisk profil som ligner amfetamin, og har derfor blitt kalt et naturlig amfetamin.

Det er tidligere vist at komponenter i khat er giftige for kroppens celler, noe som samtidig indikerer at disse komponentene kan ha et potensiale i behandling av kreft. Et ekstrakt av khat planten gir programmert celledød i leukemiceller i prøverør i større grad enn for normale hvite blodceller.

I avhandlingen blir effekter av et khat ekstrakt studert i leukemiceller. Resultatene viser at khat ødelegger strukturen og funksjon til cellenes energifabrikk, mitokondriene, og at khat nedregulerer proteiner som ofte er oppregulert i kreftcellene. Videre har man undersøkt effekter av khat og khat amfetaminer på ulike normale hvite blodceller. Resultatene viser at et ekstrakt av khat og khat amfetaminene har til dels motsatte effekter på de ulike typene av blodceller.

Khat ekstraktet ble renset og analysert for å identifisere de giftige bestanddelene. Analysene indikerer at den påviste celledøden primært skyldes khats innhold av et fenylpropanoid glykosid. Et slikt glykosid er ikke tidligere blitt beskrevet i khat. En videre karakterisering av det påviste glykosidet vil klargjøre om denne forbindelsen kan ha potensiale ved behandling av leukemi.

Personalia:
Therese Bredholt er født i Bergen i 1975. Hun fullførte en cand. scient. grad ved Molekylærbiologisk institutt ved UiB i 2002. Hun arbeidet deretter som avdelingsingeniør ved Hematologisk seksjon, Institutt for indremedisin, UiB. I 2004 begynte hun på doktorgradsarbeidet som er utført ved Hematologisk seksjon, Institutt for indremedisin, og ved Seksjon for patologi, Gades institutt, UiB.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
06.05.2010, kl. 15:15. Oppgitt emne: "Autophagy: friend or foe in cancer progression?"
Sted: Olavssalen, Gamle hovedbygning, Haukeland Universitetssjukehus.

Tidspunkt og sted for disputasen:
07.05.2010, kl. 10:15, Olavssalen, Gamle hovedbygning, Haukeland Universitetssjukehus.

Kontaktpersoner:
Therese Bredholt, tlf: 55 97 32 31, epost: Therese.Bredholt@gades.uib.no
Mediekontakt Sigrid Sulland, tlf. 55 58 69 00 (a),
epost: sigrid.sulland@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side