Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Langtidseffekter etter behandling for testikkelkreft

Marianne Brydøy   

Marianne Brydøy disputerer onsdag 24. november for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Long-term Effects in Survivors of Testicular Cancer – with emphasis on fertility and neurological side effects”.

Testikkelkreft er med 300 nye tilfeller årlig den hyppigste kreftformen blant unge menn i Norge. I dag helbredes ca 98 prosent, og de fleste pasienter kan se frem til et langt liv etter behandling, selv om en del vil ha noe bivirkninger av denne. Behandlingen avhenger bl.a. av sykdommens utbredelse og kan hos mange begrenses til å fjerne den syke testikkelen. Andre trenger kjemoterapi i ulikt omfang, ofte kombinert med ytterligere kirurgi. Noen gjennomgår strålebehandling.

I 1998−2002 ble det gjennomført en landsomfattende undersøkelse for å kartlegge psykisk og fysisk helse blant 1463 menn behandlet for ensidig testikkelkreft i Norge i perioden 1980−1994. I denne avhandlingen har vi bl.a. studert fertilitet og langtidsforekomsten av ulike bivirkninger fra nervesystemet i forhold til gjennomført behandling.

Blant de som hadde forsøkt å få barn etter behandling for testikkelkreft, lyktes 71 prosent innen 15 år etter diagnosen. Det varierte imidlertid fra 92 prosent der kun den ene testikkelen var fjernet, til 48 prosent i gruppen med mest omfattende behandling. Flere menn behandlet i 1989−1994 oppnådde å bli fedre enn menn behandlet i 1980−1988. Dette skyldes trolig endringer i behandlingen som ble innført mot slutten av åttitallet.

Selv mange år etter behandling rapporterte 39 prosent av de som hadde fått kjemoterapi at de var plaget av hvite og kalde fingre og tær, 29 prosent hadde prikking og/eller nummenhet i hender og føtter, 22 prosent var plaget av øresus og 21 prosent av nedsatt hørsel. Til sammenligning rapporterte 10−12 prosent tilsvarende plager etter kirurgi alene. Også menn behandlet med strålebehandling hadde litt økte plager med prikking og nummenhet i føttene. De som røykte var noe mer plaget av de fleste symptomene sammenlignet med ikke-røykere.

Resultatene er til nytte i forbindelse med informasjon og rådgivning av menn som behandles for testikkelkreft. Sammen med økt kunnskap om andre seneffekter, gir det legene et bedre grunnlag for planlegging av behandling og oppfølging av den enkelte pasient.

Personalia:
Marianne Brydøy er født i Tønsberg og avla medisinsk embetseksamen ved Universitetet i Bergen i 1993. Hun ble ansatt ved Kreftavdelingen, Haukeland Universitetssjukehus i 1996, og har inntil nylig jobbet som overlege ved avdelingen. Sommeren 2010 begynte hun i en postdoktorstilling ved Institutt for Indremedisin, Universitetet i Bergen.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
24.11.2010, kl. 10:15. Oppgitt emne: "Oppfølging av kreftoverlevere: Hvem, hvor og hvordan"
Sted: Auditorium 1, Bygg for biologiske basalfag, Haukeland Universitetssjukehus

Tidspunkt og sted for disputasen:
24.11.2010, kl. 12:15, Auditorium 1, Bygg for biologiske basalfag, Haukeland Universitetssjukehus

Kontaktpersoner:
Marianne Brydøy, telefon 55 97 20 10, epost: marianne.brydoy@helse-bergen.no
Mediekontakt Gudrun Sylte, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: gudrun.sylte@uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side