Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Studie av spanske verbtider i Bolivia

Margrete Dyvik Cardona   
Margrete Dyvik Cardona disputerer fredag 19. februar 2010 for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: ”Time for Change. A theory-driven, corpus-based study of tense and aspect in La Paz Spanish.”

Innenfor spansk språkforskning har det tradisjonelt sett vært stor avstand mellom teoretiske antagelser og standardgrammatikker på den ene siden, og empiriske studier av språket i bruk på den andre. Denne avhandlingen har som mål å minske avstanden mellom det teoretiske og det empiriske. Den tar for seg verbtider, siden disse i enkelte tilfeller blir brukt ulikt i Spania og Latin-Amerika og spanske standardgrammatikker oftest baserer seg på Spania-varianten av språket. Tre verbtider fra spansken i La Paz, Bolivia blir analysert og sammenlignet med teoretisk utredninger om verbtider i spansk. Hovedfunnene er at både standardgrammatikker og empiriske utredninger om verbtider ofte definerer for mange underbetydninger for hver enkelt verbtid, og at den vanlig antatte nøytraliseringen i bruken av to verbtider i Andes-regionen bare er partiell.

Cardona konkluderer også med at det lar seg gjøre å gjennomføre en empirisk analyse av lingvistiske fenomen som inkorporerer teoretiske antagelser, og slik la studier av ”det levende språket” kunne påvirke utformingen av spansk grammatikk.

Personalia:
Margrete Dyvik Cardona, f. 1976, kommer fra Bergen. Hun avla eksamen i hovedfag i spansk språk og latinamerikastudier i 2003, og har vært stipendiat siden 2005. I graden inngår også allmenn lingvistikk, engelsk, og latin.

Tidspunkt og sted for disputasen:
19.02.2010, kl. 09:30, Auditorium B, Sydneshaugen skole.

Kontaktpersoner:
Margrete Dyvik Cardona, tlf: 55 58 94 33, epost: Margrete.Dyvik@if.uib.no
Mediekontakt Sigrid Sulland, tlf. 55 58 69 00 (a),
epost: sigrid.sulland@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for samfunnsvitenskap og humaniora. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side