Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Ulike tilnærminger til å studere det ‘mikrobielle havet’

Luis Antonio Cuevas   

Luis Antonio Cuevas disputerer tirsdag 14. desember 2010 for ph.d.-graden ved Universitetet I Bergen med avhandlingen:

“Bacterial growth control in marine environments. From experimental approaches to comparative analyses”

For å forstå hvordan viktige kjemiske elementer som f.eks. karbon er fordelt på jorda er det viktig å undersøke hvilken rolle mikroorganismene har i miljøet. Havet er det største miljøet på jorden og dekker to tredjedeler av jordens overflate. Både i antall og biomasse er dette systemet dominert av små encellede mikroorganismer. Prosessene som skjer på mikronivå i denne delen av økosystemet er derfor viktige for oppbygningen av havets næringsnett, omsetningen av elementer, og klimaendringene.

Viktige mikroorganismer i dette økologiske samspillet er planteplankton og bakterier. Deres betydning ligger i at planteplankton er de som bygger inn CO2 i organisk materiale og derfor trekker CO2 ut av atmosfæren, mens bakteriene bryter slikt materiale ned igjen til CO2. Å øke forståelsen for hvordan dette samspillet er regulert, hvordan omsetningen av karbon henger sammen med omsetningen av andre elementer som nitrogen og fosfor, og hvordan dette påvirker havets evne til å ta opp karbon har vært det sentrale området for denne oppgaven.

I avhandlingen har Cuevas brukt ulike tilnærminger: mikrokosmer (flaskeeksperimenter), mesokosmer (store tanker), en konseptuell modell og sammenlignende analyser (ved hjelp av tidligere studier). Arbeidet påviser hvordan systemet i ulike situasjoner er regulert nedenfra av tilgjengeligheten av næringsstoffer eller ovenfra av tapsprosesser forårsaket av virus og predatorer. Opptaket av merkede næringsstoffer, produksjon og respirasjon hos bakteriene, konkurranse mellom planteplankton og bakterier og forholdet mellom mengde og aktivitet av bakteriene, er av de forhold som har blitt studert.

I avhandlingen viser Cuevas hvordan mangelen på næringsstoffer kan påvirke bakterieveksten, og hvordan samspillet mellom planteplankton og bakterier regulere tilgjengeligheten av disse næringsstoffene. Han har også vist hvordan kontroll nedenfra er viktig i næringsrike havområder, mens kontroll ovenfra kan være viktig i områder med lite næring.

Personalia:
Luis Antonio Cuevas er født i Talcahuano, Chile 8. september 1976. Han har mastergraden i oseanografi fra Universidad de Concepción, Chile i 2004. Fra 2002 til 2006 var han ansatt som forskingstekniker i Centro de Investigación Oceanográfica en el Pacífico Sur-Oriental (COPAS) i Chile. Han kom til Norge i 2007 og begynte sin doktorgradsutdanning i marin mikrobiologi gruppen under veiledning av Frede Thingstad. Doktorgradsarbeidet er finansiert av Marie Curie Early Stage Training ”METAOCEANS”.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
15.11.2010, kl. 10:15. Oppgitt emne: ”Mechanisms for DOC production and the potential importance of DOC in C-sequestration”
Sted: Rom K1, Bioblokk A, Thormølensgt. 53, Bergen

Tidspunkt og sted for disputasen:
14.12.2010, kl. 10:15, Vil Vite auditorium, Vil Vite-senteret, Thormølensgate 51

Kontaktpersoner:
Luis Antonio Cuevas, tlf: 55 58 44 57, epost: Luis.Cuevas@bio.uib.no
Mediekontakt Gudrun Sylte, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: gudrun.sylte@uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side