Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Skoleerfaringer, akademisk initiativ og tilfredshet med livet

Anne Grete Danielsen   
Anne Grete Danielsen disputerer tirsdag 16. mars 2010 for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: “Perceived psychosocial support, students’ self-reported academic initiative and perceived life satisfaction”

Med bakgrunn i det moderne samfunns krav til høy kompetanse og utfordringer knyttet til mentale helseproblemer, tar avhandlingen sikte på å gi bedre innsikt i hvordan elevers opplevelser på skolen henger sammen med deres tilfredshet med livet, og dermed med god mental helse. Forhold som kan ha betydning for elevers akademiske initiativ blir også belyst, og gjennom dette forhold som kan påvirke ungdoms motivasjon for livslang læring.

De tre artiklene i avhandlingen er basert på norske data fra undersøkelsen Helsevaner blant skoleelever: En studie i flere land (HEVAS). HEVAS er en del av en internasjonal tverrsnittsundersøkelse i samarbeid med Verdens helseorganisasjon (WHO).

Resultatene viser at elevenes erfaringer med pedagogisk omsorg og støtte fra lærerne samt deres opplevelse av egen kompetanse henger sammen med deres initiativ for skolearbeid, skoletrivsel og livstilfredshet. På klassenivå viser resultatene sterke sammenhenger mellom opplevelse av støtte fra lærer og akademisk initiativ, mens disse sammenhengene er mer moderate på individnivå. Funnene tyder også på at det å legge til rette for medbestemmelse er en integrert del av opplevd lærerstøtte. Kombinasjonen av opplevd lærerstøtte og medbestemmelse ser ut til å ha større betydning for akademisk initiativ enn lærerstøtte alene.

Resultatene drøftes i lys av perspektiv innenfor positiv psykologi, med særlig vekt på selvbestemmelsesteori. Det psykososiale skolemiljøets evne til å tilfredsstille elevenes psykologiske behov for tilhørighet, kompetanse og autonomi (”medbestemmelse”), ser ut til å være av sentral betydning for elevenes positive utvikling.

Personalia:
Anne Grete Danielsen arbeider som høgskolelektor i pedagogikk ved Høgskolen i Bergen og har lang erfaring fra grunnskolen. Danielsen har hovedfag i pedagogikk fra Norsk lærerakademi og allmennlærerutdanning fra Sagene lærerhøgskole. I arbeidet med doktorgraden har Anne Grete Danielsen vært tilknyttet SIPA (Social Influence Processes in Adolescent health) -gruppen ved HEMIL- senteret, Det Psykologiske Fakultet, UiB.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
16.03.2010, kl. 09:15. Oppgitt emne: "Velg to ulike teorier om motivasjon. Analyser likheter og ulikheter i hvordan teoriene prøver å forklare elevenes innsats i tilknytning til skolearbeid og vurder i hvilken grad teoriene har støtte i empirisk forskning."
Sted: Auditorium 130, Christies gt. 12., 1. etg.

Tidspunkt og sted for disputasen:
16.03.2010, kl. 10:30, Auditorium 130, Christies gt. 12., 1. etg.

Kontaktpersoner:
Anne Grete Danielsen, tlf: 95 91 83 28, epost: agd@hib.no
Mediekontakt Sigrid Sulland, tlf. 55 58 69 00 (a),
epost: sigrid.sulland@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for psykologi, utdanning og helse. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side