Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Selvrapportert tannhelse i Sverige og Norge

Gunnar Ekbäck   

Gunnar Ekbäck disputerer fredag 10 desember 2010 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Satisfaction with oral health and associated factors in Sweden and Norway – cross-sectional and longitudinal perspectives”.

Den overordnede målsetting med avhandlingen var å bidra til pågående validering (bekreftelse) av et mål for selvopplevd tannhelse. I følge hovedfunnene fra avhandlingen bør subjektive mål for tannhelse innføres rutinemessig ved undersøkelser og journalopptak hos tannlegen i tillegg til kliniske undersøkelser av tenner og munnhule. Dette kan iverksettes på en enkel og lite ressurskrevende måte ved å registrere pasientens svar på ett spørsmål som reflekterer hans/hennes samlede syn på egen tannhelse.

Avhandlingen er basert på kliniske registreringer og spørreskjemaundersøkelser i Sverige og Norge. I 2006 ble en tverrsnittsundersøkelse gjennomført blant 3658 svenske 19-åringer. En svensk gruppe (født 1942) ble fulgt med datainnsamling hvert femte år fra 50 års aldrer (1992) til 65 års alder (2007). Totalt deltok ca 6000 individer ved hvert datainnsamlingstilfelle. I 2007 ble en komparativ studie utført blant ca 4000 norske 65- åringer.

Blant svenske 19-åringer oppga 88 prosent menn og 87 prosent kvinner at de var fornøyd med tannhelsen. Likevel oppga 24 prosent av mennene og 37 prosent av kvinnene at de hadde spesifikke tannhelseproblemer knyttet till livskvalitet. Resultatene fra den svenske 1942 studien viste at 66 prosent menn og 63 prosent kvinner var fornøyd med tannhelsen både ved 50- og 65 års alder, mens 11 prosent (menn og kvinner) skiftet status fra å være fornøyde til å være misfornøyd i denne tidsperioden. På gruppenivå sank prosentandelen som var fornøyd etter stigende alder. Nedgangen var mest uttalt blant lavt utdannede, innvandrere og røykere.

I avhandlingen fant Ekbäck få forskjeller mellom svenske og norske 65-åringer. Totalt svarte 76 prosent at de var fornøyd med tannhelsen både i Sverige og Norge. Daglig røyking, tanntap, smerter, og nedsatt tyggefunksjon var de viktigste prediktorer for selvopplevd tannhelse ved 65 års alder både i Sverige og Norge.

Ekbäck understreker betydningen av tidlig satsning på forebygging og tannhelsefremmende arbeid før 50 års alder for å sikre tilfredshet med tannhelsen hos eldre aldersgrupper.

Personalia:
Gunnar Ekbäck tok tannlegeeksamen i Stockholm 1978. Han har arbeidet i Örebro läns landsting både som distriktstannlege og områdesjef. Fra 2004 har han fungert som overtannlege i samfunnsodontologi i Örebro läns landsting. Fra 2007 har Ekback vært ph.d.-student ved Universitetet i Bergen.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
09.12.2010, kl. 14:15. Oppgitt emne: Oral helse – Allmenn helse”. Hva betyr den orale helsen for den allmenne helsen?
Sted: Aud. 1, Institutt for klinisk odontologi, Årstadvn. 17

Tidspunkt og sted for disputasen:
10.12.2010, kl. 10:15, Aud. 1, Institutt for klinisk odontologi, Årstadvn. 17

Kontaktpersoner:
Gunnar Ekbäck, Tel. +046196027116, Mob. +46705138884, , epost: gunnar.ekback@orebroll.se
Mediekontakt Gudrun Sylte, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: gudrun.sylte@uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side