Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Forskning, politikk og brukerinteresser

Terje Emblem   

Terje Emblem disputerer fredag den 12. november for graden dr. philos. med avhandlingen:

”Kampen om FMD. En forskningspolitisk analyse av Fondet for markeds- og distribusjonsforskning 1971-1989”.

Fondet for markeds- og distribusjonsforskning (FMD) ble planlagt ut fra behovet for fornyelse og modernisering i norsk varehandel. Sterke protester fra forbrukerhold mot etableringen, med støtte av deler av Arbeiderpartiet og Venstre, resulterte i at forbrukerspørsmål fikk en bredere plass i forskningsområdet enn det som var planlagt. Spørsmålet om hva denne forskningen skulle omfatte og hvilke interesser den skulle tjene, kom til å bli en hovedsak gjennom hele institusjonens virketid.

Fondet skulle finansiere forskning ved andre institusjoner, men kunne også gjennomføre forskning i egen regi. Denne blandingen gjorde FMD atypisk i forhold til andre norske forskningsinstitusjoner. Etter noen års virksomhet ble den egenutførte forskningen dominerende, mens en minkende andel av midlene gikk til andre institusjoner.

I andre halvdel av 1980-tallet tok Handelsdepartementet initiativ til en omorganisering og oppdeling av forskningsmiljøet ved FMD. Etter en omfattende og turbulent prosess vedtok regjeringen å opprettholde FMD som et institutt, samtidig som det skulle fristilles og grunnbevilgningen reduseres til 40 prosent. Resultatet ble likevel annerledes. Da forskningssjef Sigmund Grønmo og andre i FMD ledelse sa opp stillingene sine i protest mot reduserte bevilgninger, besluttet regjeringen å overføre forbrukerforskningen ved FMD til Statens institutt for forbruksforskning. Den næringsrelaterte markeds- og distribusjonsforskningen måtte bygges opp på ny, innenfor nye organisatoriske rammer.

Forholdet mellom forskning og politikk er ett hovedtema i avhandlingen. Hvordan kom politiske interesser til uttrykk overfor FMD, og hvordan forholdt FMD seg til politiske myndigheter? Videre drøftes FMDs stilling som sektoravgrenset institusjon i forhold til utviklingen i norsk forskningspolitikk på overordnet nivå.

Det andre hovedtemaet omhandler forholdet mellom forskning og anvendelse. Hvilke forventinger hadde departementer og andre brukergrupper til FMD, og hvordan forholdt de ulike brukergruppene seg til forskningen og FMD? Et tredje hovedspørsmål handler om forskningens organisering, relatert til FMDs tosidige oppgave, som en kombinasjon av et forskningsråd og et institutt. Avhandlingen tar også opp spørsmål om markeds- og distribusjonsforskningens innhold og avgrensning mot andre forskningsområder.

Personalia:
Terje Emblem er cand.polit. og har hovedfag i historie fra Universitetet i Bergen i 1978. På slutten av 1980-tallet var han knyttet til Fondet for markeds- og distribusjonsforskning, og fulgte omorganiseringen av denne institusjonen på nært hold. Fra 1989 ble Emblem tilsatt i Norges allmennvitenskapelige forskningsråd og siden 1993 i Norges forskningsråd, der han blant annet har arbeidet med forskningspolitiske spørsmål.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningene:
11.11.2010, kl. 17:30. Selvvalgt emne: " Etableringen av Norges forskningsråd"
11.11.2010, kl. 16:30. Oppgitt emne: "Informanter som deltakere og tilskuere - en metodisk utfordring ved bruk av muntlige kilder?"
Sted: Sydneshaugen Skole, Auditorium B

Tidspunkt og sted for disputasen:
12.11.2010, kl. 09:30, Sydneshaugen Skole, Auditorium B

Kontaktpersoner:
Terje Emblem, arbeidsadresse: Norges forskningsråd, Postboks 2700, St,Hanshaugen, 0131 Oslo. Tlf: 93238518 , epost: tem@rcn.no
Mediekontakt Gudrun Sylte, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: gudrun.sylte@uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for samfunnsvitenskap og humaniora. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side