Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Wittgenstein: Tenke og dikte

Christian Erbacher   

Christian Erbacher disputerer fredag 3. desember for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

«Zur philosophischen Bedeutung der sprachlichen Gestaltung von Wittgensteins Logisch-philosophischer Abhandlung».

Avhandlingen tar for seg spørsmålet om hvordan stil og filosofisk innhold henger sammen i Ludwig Wittgensteins Logisch-philosophischer Abhandlung.

Ludwig Wittgenstein (1889-1951) blir regnet som en av de mest innflytelsesrike filosofene i det 20. århundre. Hans tanker har hatt stor betydning for mange disipliners oppfatning av språk og kommunikasjon og deres rolle i disse. I den akademiske filosofien har hans skrifter ført til en konsentrasjon på språkanalyse. Samtidig hersker det uenighet om hvordan hans tekster skal leses og forstås. Spesielt er det stilen og formen til hans tekster som skaper debatter: Mens noen anser dem for filosofisk irrelevante, mener andre at de er vesentlige aspekter ved hans filosofi.

I avhandlingen sin behandler Erbacher denne kontroversen om innhold og form ved Wittgensteins tidlige hovedverk Logisch-philosophische Abhandlung som eksempel. Grunntanken i avhandlingen er: Hvis verkets litterære aspekter er filosofisk relevante, så må analysen av den språklige formen kunne si oss noe filosofisk viktig om bokens innhold. For å kunne teste om denne slutningen holder for Logisch-philosophischen Abhandlung, tar Erbacher for seg en beskrivelse av dens språklige form. Til denne beskrivelsen benytter Erbacher seg av metoder og begreper fra den litterære retorikken; resultatene relaterer han til spørsmål som har vært sentrale i fortolkningshistorien av Logisch-philosophischen Abhandlung.

Avhandlingen viser at metoder for beskrivelsen av den språklige formen må regnes som en del av den filosofiske analyse. Men det betyr ikke å anse en filosofisk tekst som Logisch-philosophischen Abhandlung kun som diktning. Det er også viktig å holde fast på at den er filosofi. Avhandlingen er dermed et bidrag for å vise hvordan to dimensjoner som i nåtiden ofte er ansett til å være sterke motsetninger til hverandre, går hånd i hånd med hverandre, og uten at den ene av de to går på bekostning av den andre.

Personalia:
Christian Erbacher er født i 1979 og vokste opp i Marburg/Lahn, Tyskland. Han fullførte Diplom-Studium der Psychologie ved Universtität Regensburg i 2006. Stipendiat ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudier ved Universitetet i Bergen fra 2007 til 2010, og var medarbeider ved EU-prosjektet ”DISCOVERY” ved Wittgensteinarkivet fra 2007-2010. Hovedveilederen har vært Dr. art. Alois Pichler.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
03.12.2010, kl. 09:15. Oppgitt emne: Can one sentence say what another sentence can only show? Perspectives on the discussion of Tractatus Logico-Philosophicus 4.1212
Sted: Auditorium B, Sydneshaugen skole

Tidspunkt og sted for disputasen:
03.12.2010, kl. 11:00, Auditorium B, Sydneshaugen skole

Kontaktpersoner:
Christian Erbacher, epost: christian.erbacher@uni.no
Mediekontakt Gudrun Sylte, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: gudrun.sylte@uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for samfunnsvitenskap og humaniora. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side