Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Risikofaktorer for sykdomsprogresjon ved Parkinsons sykdom

Elin Bjelland Forsaa   

Elin Bjelland Forsaa disputerer fredag 17.12.2010 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Clinical progression and prognosis of Parkinson’s disease – a prospective population-based long-term study”

Selv om Parkinsons sykdom er en nevrologisk sykdom med generelt langsom utvikling, kan symptomer, alvorlighetsgrad og sykdomsutvikling variere betydelig fra individ til individ. Sykdommen kjennetegnes av de motoriske hovedsymptomene skjelving i hvile, muskelstivhet, langsomme bevegelser og holdningsendringer.

Etter noen år med sykdommen får en del pasienter ytterligere motoriske problemer i form av variasjoner mellom ufrivillige overbevegelser og redusert bevegelighet, såkalte motoriske komplikasjoner, samt en gangforstyrrelse som kalles ”freezing of gait”. I tillegg får mange pasienter ikke-motoriske symptomer, blant annet depresjon, søvnforstyrrelser, psykotiske symptomer og kognitiv svikt. Utvikling av psykotiske symptomer, motoriske komplikasjoner og ”freezing of gait” regnes som tegn på at sykdommen har gått over i en mer komplisert fase.

I avhandlingen beskriver Forsaa forekomst av psykose, motoriske komplikasjoner og ”freezing of gait” gjennom 12 års oppfølging av parkinsonpasienter ved Stavanger Universitetssjukehus, samt at risikofaktorer for utvikling av disse utvalgte symptomene identifiseres.

Risikofaktorer for utvikling av psykose var høyere alder ved sykdomsdebut, høyere doser av antiparkinsonmedisin og en søvnforstyrrelse som kalles RBD. Risikoprofilene for utvikling av motoriske komplikasjoner og ”freezing of gait” var ulike. Yngre alder ved sykdomsdebut økte klart risiko for motoriske komplikasjoner, mens ”freezing of gait” i større grad var forbundet med tegn på mer utbredt sykdom.

Videre beskriver Forsaa at helserelatert livskvalitet forringes gjennom sykdomsforløpet og blir påvirket av både motoriske og ikke-motoriske symptomer. Man fant også at overlevelse blant parkinsonpasienter varierer betydelig, og at sykdomsrelaterte faktorer som hver for seg øker risiko for redusert overlevelse, er høyere alder ved sykdomsdebut, mer uttalte motoriske symptomer, psykotiske symptomer og demens.

Personalia:
Elin Bjelland Forsaa, f.1975, avla medisinsk embetseksamen ved NTNU i Trondheim i 2000, og arbeider som konstituert overlege ved Nevrologisk avdeling, Stavanger Universitetssjukehus (SUS). Hun er en del av foskningsgruppen ved Nasjonalt kompetansesenter for bevegelsesforstyrrelser (NKB), SUS. Veiledere har vært dr. Guido Alves, PhD, SUS, og professor dr.med. Jan Petter Larsen, SUS/UiB.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
16.12.2010, kl. 15:00. Oppgitt emne: : Differentialdiagnoser ved Parkinsons sykdom
Sted: Aulaen, 2.etasje, Stavanger Universitetssjukehus

Tidspunkt og sted for disputasen:
17.12.2010, kl. 09:15, Aulaen, 2.etasje, Stavanger Universitetssjukehus

Kontaktpersoner:
Elin Bjelland Forsaa, tlf: 05151 Stavanger Universitetssjukehus, epost: elin.forsaa@sus.no
Mediekontakt Gudrun Sylte, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: gudrun.sylte@uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for psykologi, utdanning og helse. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side