Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Ryggmargsskader i Vest-Norge

Ellen Merete Hagen disputerer onsdag 17. mars 2010 for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: ”Traumatic spinal cord injuries. A clinical and epidemiological study.”

Hovedformålet med avhandlingen har vært å øke kunnskapen om ryggmargsskader som skyldes ulykker (traumatiske ryggmargsskader) i Helseregion Vest.

I en undersøkelse basert på sykejournaler fra Sogn og Fjordane og Hordaland fra perioden 1952 – 2001, fant vi at den hyppigste årsaken til ryggmargsskade var fall (45.5 %), fulgt av trafikkulykker (34.2 %). Forekomsten av ryggmargskader forårsaket av trafikkulykker økte i løpet av observasjonsperioden, spesielt blant menn under 30 år. Forekomsten av skader ved fall økte spesielt blant menn over 60 år.

Levetid og dødsårsaker hos ryggmargsskadde ble sammenlignet med data fra befolkningen for øvrig. Vi fant at pasienter med ryggmargsskade har en doblet risiko for å dø sammenlignet med andre av samme kjønn og alder. Risikoen er størst de første 10 årene etter skaden, og kvinner har redusert forventet levetid i forhold til menn. Komplett ryggmargsskade gir redusert forventet levetid uavhengig av hvor i ryggsøylen skaden sitter. Personer med ryggmargsskade dør oftere av lungesykdom, selvmord og forgiftning. Risikoen for å dø av lungesykdom er høyest hos pasienter med nakkeskader, mens selvmord og forgiftning forekommer hyppigst hos pasienter med lave, inkomplette skader.

Vi undersøkte årsakene til ryggmargsskade hos pasienter som ble skadet etter fylte 60 år, og som ble rehabilitert ved Nevrologisk avdeling, Haukeland universitetssjukehus i perioden 1952 – 2001 (44 pasienter). Vi fant at andelen eldre som fikk ryggmargsskade hadde økt de siste 5 årene. Den hyppigste skadeårsaken var fall (77 %). Mer enn 1/3 falt fra en høyde på under 1 meter. 80 % av pasientene hadde inkomplette skader. Mange av de eldre pasientene oppnådde en betydelig funksjonsbedring i løpet av rehabiliteringsoppholdet.

Personalia:
Ellen Merete Hagen avla medisinsk embetseksamen ved Universitetet i Oslo i 1989. Hun ble spesialist i samfunnsmedisin i 1997, allmennmedisin i 2002 og nevrologi i 2003. Hun har vært assistentlege ved Nevrologisk avdeling, Haukeland universitetssjukehus siden 1997, fra 2004 ved Seksjon for klinisk nevrofysiologi. Arbeidet har vært finansiert av Helse Vest.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
16.03.2010, kl. 14:15. Oppgitt emne: "Outcome measures in TSCI (Traumatic Spinal Cord Injury) rehabilitation".
Sted: Aud. 1, Bygg for biologiske basalfag (BBB), Jonas Lies vei 91.

Tidspunkt og sted for disputasen:
17.03.2010, kl. 10:15, Aud. 1, Bygg for biologiske basalfag (BBB), Jonas Lies vei 91.

Kontaktpersoner:
Ellen Merete Hagen, tlf: 55 97 61 02, epost: ellen.merete.hagen@helse-bergen.no
Mediekontakt Sigrid Sulland, tlf. 55 58 69 00 (a),
epost: sigrid.sulland@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side