Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Løpebiller som naturlige fiender av iberiaskogsnegl

Bjørn Arild Hatteland   
Bjørn Arild Hatteland disputerer mandag 21.juni for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: ”Predation by carabid beetles (Coleoptera, Carabidae) on the invasive Iberian slug Arion lusitanicus”

Iberiaskogsneglen (også omtalt som brunsnegl og mordersnegl), Arion lusitanicus, har spredd seg til store deler av Europa og har blitt et skadedyr i hager, bærdyrking og jordbruket. En av forklaringene på hvorfor denne arten opptrer i store antall og dermed gjør stor skade er en mangel på naturlige fiender. Dette studiet har undersøkt denne forklaringen ved å studere utvalgte biller som er kjent for å spise snegl; flere arter løpebiller og en kortvinge.

Laboratorieforsøk viste at flere arter av biller spiser iberiaskogsnegl i form av egg og nyklekte individ, men kun løpebillen parkløper (Carabus nemoralis) spiste større snegler (ca. 2-3cm). Parkløperen er vanlig i norske hager, parker og jordbruksområder, og er særlig aktiv på våren som er samme tid som iberiaskogsnegl er aktiv som unge snegler.

Videre viste morfologiske (utseende) og genetiske analyser hvordan det er mulig å skille iberiaskogsnegl fra sin nære slektning svart skogsnegl som opptrer naturlig i Norge. Den genetiske metoden ble videre optimalisert for å analysere mageinnholdet til biller. Parkløperen viste seg som en viktig predator av iberiaskogsnegl om våren og for øvrig spiste denne løpebillen forskjellige sneglearter uten å ha noen klare preferanser.

Et kommersielt produkt (Nemaslug) som inneholder nematode parasitter blir brukt i bekjempelse av snegler inkludert iberiaskogsnegl. Virkningen er derimot kortvarig og en mulig forklaring har vært at predatorer som biller foretrekker infiserte og svekkede snegler. I et feltforsøk ble det vist at dette ser ikke ut til å være tilfelle.

Løpebiller ser ut til å være effektive naturlige fiender av iberiaskogsnegler, særlig parkløperen (C. nemoralis) og derfor bør jordbruksområder og hager legge til rette for større tettheter av denne løpebillen.

Personalia:
Bjørn Arild Hatteland (f. 1977) er født og oppvokst på Klepp i Rogaland. Han har tatt gradene cand.mag. (2002) og cand.scient. (2004) ved Universitetet i Bergen. Han startet i en universitetsstipendiat stilling i 2006 innen forskergruppen Ecological and Environmental Change Research Group (EECRG) ved Institutt for biologi ved Universitetet i Bergen. Doktorgradsarbeidet ble utført i tett samarbeid med Cardiff University, Aberdeen University og Bioforsk.

Tidspunkt og sted for disputasen:
21.06.2010, kl. 10:15, Stort Auditorium, Høyteknologisenteret, Thormøhlensgate 55.

Kontaktpersoner:
Bjørn Arild Hatteland, tlf: 55 58 22 19, epost: Bjorn.Hatteland@mnfa.uib.no
Mediekontakt Sigrid Sulland, tlf. 55 58 69 00 (a),
epost: sigrid.sulland@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. Avhandlinga er tilgjengeleg i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side