Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Ordstilling og informasjonsverdi i engelsk

Øystein Imerslund Heggelund   
Øystein Imerslund Heggelund disputerer fredag 7. mai for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: ”Word order in Old English and Middle English subordinate clauses”.

Avhandlingen er en syntaktisk og pragmatisk språkhistorisk studie av ordstillingen i gammel- og middelengelsk, med utgangspunkt i et korpus bestående av 9 600 setninger. Hovedfokuset er underordnede setninger. Heggelund analyserer posisjonen til setningsleddene subjekt (S), verbal (V) og objekt (O), samt hvilken sammenheng det er mellom et ledds posisjon og dets lengde/vekt og informasjonsverdi. Med informasjonsverdi menes primært hvorvidt et setningsledd er kjent eller ukjent for mottakeren av teksten.

Periodene gammel- og middelengelsk er i avhandlingen avgrenset til henholdsvis år 850-1100 og 1100-1500. I løpet av denne tiden gikk underordnede setninger fra å ha en blanding av ordstillingsmønstrene SOV og SVO til å ha hovedsakelig SVO, som er det vi finner i moderne engelsk. I gammelengelsk argumenteres det med at SOV-mønsteret er det minst markerte, siden det opptrer relativt uavhengig av objektenes informasjonsverdi, mens det er en klar overvekt av ukjente objekter i SVO. Etter hvert som SVO vinner fram som den foretrukne ordstillingen, blir den mindre avhengig av informasjonsverdien til objektene, mens SOV i økende grad begrenses til kjente objekter. Informasjonsverdi har dermed innflytelse på ordstillingen, men i ulik grad på ulike stadier i utviklingen. Analysen viser at informasjonsverdi kan innvirke på ordstillingen uavhengig av elementenes vekt.

Avhandlingen konkluderer videre med at SVO ble dominant langsomt og gradvis; SOV var fortsatt vanlig på 1100- og 1200-tallet og ble ikke borte før i senmiddelengelsk. Heggelund viser også at selv om ordstillingen i hovedsetninger og underordnede setninger er ulik i gammelengelsk, er utviklingen over tid ikke radikalt forskjellig, og SVO-mønsteret vinner frem omtrent like fort i de to setningstypene.

Personalia:
Øystein Heggelund er født i 1975 i Karasjok, og er vokst opp i Nordreisa i Troms. Han er cand.philol. fra Universitetet i Bergen, og er ansatt som høgskolelektor ved Høgskolen i Telemark, avdeling Bø. Heggelund har kone og ett barn.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
06.05.2010, kl. 16:30. Oppgitt emne: "The place of theory in historical linguistics."
Sted: Auditorium B, Sydneshaugen skole.

Tidspunkt og sted for disputasen:
07.05.2010, kl. 09:30, Auditorium B, Sydneshaugen skole.

Kontaktpersoner:
Øystein Heggelund, tlf. 98 40 39 41, epost: oystein.heggelund@hit.no
Mediekontakt Sigrid Sulland, tlf. 55 58 69 00 (a),
epost: sigrid.sulland@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for samfunnsvitenskap og humaniora. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side