Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Implementering av nasjonale retningslinjer for skolemåltidet

Asle Holthe   
Asle Holthe disputerer 30. juni 2010 for ph.d.-graden ved Universitet i Bergen med avhandlingen: ”Evaluating the implementation of the Norwegian guidelines for healthy school meals. A case study involving three secondary schools”

Et sunt kosthold er viktig for barn og unges helse. Som ledd i den nasjonale folkehelsepolitikken har helsemyndighetene fastsatt nasjonale retningslinjer for skolemåltidet. Holthes doktorgradsarbeid undersøker implementeringen av disse retningslinjene på tre ungdomsskoler. Avhandlingen setter fokus på hvordan og i hvilken grad retningslinjene er implementert, og hvilke faktorer som påvirker mulighetene for å iverksette retningslinjene på en tilfredsstillende måte ved skolene. Undersøkelsen bygger på data fra spørreskjema, intervju med rektorer, lærere og elever samt observasjon på skolene.

Alle skolene hadde et kantinetilbud, men resultatene viste at det var stor ulikhet mellom skolene når det gjaldt omfang og variasjon i tilbudet. Dårlige kantinefasiliteter, manglende finansiering og lav kompetanse påvirket mattilbudet, hygiene og kapasitet, og begrenset dermed skolenes muligheter til å gi et kvalitativt godt mattilbud. Personalet ved skolene rapporterte i første rekke om mangel på ressurser og målkonflikter knyttet til i hvilken grad skolemåltidet skal være en oppgave for skolen, som hindringer i implementeringen. Elevene rapporterte at et lite variert mattilbud på skolen, og tilgang til mer attraktiv og usunn mat utenfor skolen, var årsaker til at de ikke brukte kantinetilbudet.

Videre viste studien at det å organisere et mattilbud tok tid fra skolens primæroppgave, og at skolene ikke hadde ressurser til fullt ut å iverksette retningslinjene. Dette reiser spørsmål om hvem som egentlig har ansvar for at skoleelever spiser sunt, hvilke regler skolene skal håndheve og hvordan skolene kan samarbeide med lokale aktører for å tilby et variert, ernæringsmessig og hygienisk godt mattilbud.

Personalia:
Asle Holthe er utdannet lærer og har hovedfag i ernæring, helse og miljøfag fra Høgskolen i Akershus. Han arbeider i dag som høgskolelektor ved Høgskolen i Bergen, Avdeling for lærerutdanning. I arbeidet med doktorgraden har Asle Holthe vært tilknyttet SIPA (Social Influence Processes in Adolescent health)-gruppen ved HEMIL-senteret, Det psykologiske fakultet, UiB. Veiledere for arbeidet har vært professor Oddrun Samdal og førsteamanuensis Torill B. Larsen, UiB.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
30.06.2010, kl. 09:15. Oppgitt emne: "Implementering av helsefremmende intervensjoner og politikk (policies) - fra teori til praksis."
Sted: Auditorium 130, Christies gate 12, 1. etg.

Tidspunkt og sted for disputasen:
30.06.2010, kl. 10:30, Auditorium 130, Christies gate 12, 1. etg.

Kontaktpersoner:
Asle Holthe, tlf: 91 63 76 23, epost: aho@hib.no
Mediekontakt Sigrid Sulland, tlf. 55 58 69 00 (a),
epost: sigrid.sulland@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for psykologi, utdanning og helse. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side