Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Effekter av oksygenovermetning i intensivt oppdrett

Camilla Diesen Hosfeld   

Camilla Diesen Hosfeld disputerer tirsdag 14. desember for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

Physiological effects of environmental hyperoxia on Atlantic salmon (Salmo salar L.) and European sea bass (Dicentrarchus labrax L.)

Det har vært en kraftig vekst innenfor akvakulturnæringen de senere årene. Ikke bare har vi sett en økning i antall oppdrettsanlegg, men også i grad av intensivering. En generell trend er større anlegg, kortere produksjonstid og mer fisk produsert per enhet.

Tilgangen til egnede lokaliteter for landbaserte anlegg, med tilgang til nok vann av god kvalitet, er begrenset. Dette kombinert med behovet for å redusere kostnader relatert til vannforbruket, fører ofte til en situasjon hvor relativ høy fisketetthet kombineres med redusert spesifikk vanntilførsel. I noen tilfeller, spesielt for marine landbaserte anlegg, blir også full eller delvis resirkulering av vannressursene benyttet.

For å opprettholde godt produksjonspotensial og god vannkvalitet, kompenseres denne reduksjonen i vanntilførsel ofte med å tilsette oksygen i innløpsvannet. Denne praksisen setter store krav til kontroll og vedlikehold av viktige vannkvalitetsparametre, samt kunnskap om effektene av redusert eller endret vannkvalitet. Redusert vannstrøm og høy fisketetthet bidrar til akkumulering av metabolitter, som kombinert med oksygenering resulterer i både redusert vannkvalitet og en grad av oksygenovermetning også kalt hyperoxia. De fysiologiske effektene av hyperoxia er komplekse og kan til en viss grad bli påvirket av totalt gasstrykk i vannet, som igjen kan påvirkes av om oksygenet blir tilført under høyt eller lavt trykk.

I forsøk ble fisk eksponert for ulike grader av oksygenovermetning, enten alene eller i kombinasjon med andre stressfaktorer, som forhøyet CO2 nivå i vannet eller forhøyet totalt gasstrykk. Forsøkene ble utført med to viktige opprettsarter: Atlantisk laks og Europeisk havabbor. Avhandlingen bidrar til økt kunnskap om fiskens respons på hyperoxia som miljømessig utfordring, gjennom å identifisere trygge nivåer av oksygenovermetning, samt kombinerte og doseavhengige responser.

Personalia:
Camilla Diesen Hosfeld er født i 1975. Hun er utdannet miljø- og akvaingeniør ved Høgskolen i Bergen og tok sin sivilingeniørgrad ved University of Strathclyde, Glasgow. Hun er ansatt som høyskolelektor ved Institutt for akva-, kjemi- og bioingeniørfag, avdeling for ingeniørutdanning ved Høgskolen i Bergen.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
04.11.2010, kl. 14:15. Oppgitt emne: ”In view of potential climate change - describe physiological responses, adaptations and challenges for cultured Norwegian fish species with increasing water temperature.”
Sted: Lite Auditorium, Høyteknologisenteret, Thormøhlens gt 55

Tidspunkt og sted for disputasen:
14.12.2010, kl. 10:15, Stort Auditorium, Høyteknologisenteret, Thormøhlens gt 55

Kontaktpersoner:
Camilla Diesen Hosfeld, tlf: 55587774, epost: cdh@hib.no
Mediekontakt Gudrun Sylte, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: gudrun.sylte@uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side