Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

En epidemiologisk studie av diabetesrelaterte fotsår

Marjolein M. Iversen   
Marjolein M. Iversen disputerer fredag 5. februar 2010 for PhD-graden ved Universitet i Bergen med avhandlingen: ”An epidemiologic study of diabetes-related foot ulcers. Issues related to prevention and mortality based on the Nord-Trøndelag Health Study (HUNT 2)”.

Det overordnede målet med studien var å få kunnskap om personer med diabetes som har hatt fotsår som trengte mer enn tre uker på å gro, regelmessigheten i forebyggende fotundersøkelser i diabetesomsorgen, psykisk helse og risiko for å dø for personer med diabetes og fotsår. Studien tar utgangspunkt i data fra helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT2) hvor 1972 personer med diabetes svarte på spørsmål relatert til sykdommen, inkludert psykiske helseplager og oppfølging av sykdommen slik som helsepersonells fotundersøkelser. I tillegg til spørreskjemadata, ble opplysninger fra urin- og blodprøver benyttet.

En av ti personer med diabetes rapporterte å ha hatt fotsår som hadde helingstid på mer enn 3 uker. Til tross for regelmessig diabetesoppfølging er det, spesielt i primærhelsetjenesten, ikke tilstrekkelig fokus på å forebygge fotsår. Studien viser at det er spesielt menn og personer med hjerte- og karsykdommer som faller utenfor forebyggende fotundersøkelser. Tidligere fotsår var forbundet med omtrent like dårlig psykisk velvære og selvrapportert helse som slag eller angina. Studien viste også at personer med diabetes som hadde hatt fotsår hadde dobbel så stor risiko enn befolkningen ellers for å dø og ca. 40 % større risiko for å dø enn personer med diabetes uten fotsår. Disse resultatene understreker at diabetes relaterte fotsår representerer utfordringer for den enkelte og for helsetjenesten. Det er derfor av stor betydning å organisere fremtidig helsetjeneste slik at oppfølgingsrutiner gir mulighet for tidlig og tett klinisk oppfølging av denne pasientgruppen både i kommunehelsetjenesten og sykehus.

Doktorarbeidet består av 4 artikler publisert i internasjonale tidsskrifter, basert på datamaterialet fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT2) og utgår fra Institutt for samfunnsmedisinske fag, UIB. Hovedveileder er professor Berit Rokne, med professor Kristian Midthjell, professor Grethe Tell og professor Monica W. Nortvedt som medveiledere.

Personalia:
Marjolein M Iversen (f. 1959) er oppvokst i Nederland. Utdannet som sykepleier i 1981 og cand.san. graden ved Det Medisinske Fakultet (UIB) i 2000. Hun har allsidig klinisk praksis og har siden hun avla sin hovedfagsgrad arbeidet som høgskolelektor ved Høgskolen i Bergen, sykepleierutdanningen. Hun var fra 2005 til 2009 stipendiat ved Institutt for samfunnsmedisinske fag ved Universitet i Bergen, inkludert et 12 måneders forskningsopphold ved DUKE University, NC/USA, finansiert av Høgskolen i Bergen.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
04.02.2010, kl. 14:15. Oppgitt emne: "Samhandlingsmodeller mellom primær- og spesialisthelsetjenesten - kan de bedre kvaliteten i diabetesbehandlingen?"
Sted: Auditorium 2, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 91.

Tidspunkt og sted for disputasen:
05.02.2010, kl. 10:30, Auditorium 2, Bygg for biologisk basalfag, Jonas Lies vei 91.

Kontaktpersoner:
Marjolein M. Iversen, tlf: 55 58 55 18, epost: miv@hib.no
Mediekontakt Sigrid Sulland, tlf. 55 58 69 00 (a),
epost: sigrid.sulland@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side