Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Språkendring og utviklingen av there i engelsk

Gard Buen Jenset   
Gard Buen Jenset disputerer fredag 27.august for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

«A Corpus-based Study on the Evolution of There: Statistical analysis and Cognitive interpretation».

Avhandlingen er en språkhistorisk studie av utviklingen av det såkalte existential there i engelsk mellom ca. 850 og 1700. I engelsk skilles det mellom stedsadverbet there og det pronomenaktige there som i likhet med det norske pronomenet det kan fungere som subjekt. Når og hvordan denne subjektsbruken av there oppsto har vært omstridt. Gjennom kvantitative analyser av store datamengder forsøker avhandlingen å kartlegge utviklingen av there, samt å peke på hvilke forhold som kan ha bidratt til en slik utvikling.

Avhandlingen konkluderer med at bruken av existential there utviklet seg gradvis fra gammelengelsk fram til tidlig moderne engelsk og at utviklingen stabiliserte seg på 1500-tallet. Den peker videre på språklige og kognitive mekanismer som kan ha bidratt til denne utviklingen. Hovedfunnet i avhandlingen er at forholdet mellom de to typene av there best kan beskrives på en sannsynlighetsskala heller enn i kategoriske termer, og at variabler som verb, ordstilling og setningskompleksitet later til å ha spilt en forholdsvis stor rolle i denne utviklingen. Utviklingen av there er en brikke i puslespillet med å forstå hvilke faktorer som virker inn på språkendring.

Studien gir dessuten et metodologisk bidrag ved å vise hvordan store datamengder kombinert med et variert utvalg av statistiske metoder kan føre til nye innsikter i historisk språkforskning.

Personalia:
Gard Jenset er født 1977 på Notodden og oppvokst i Kragerø. Han har mastergrad i engelsk fra Universitetet i Bergen, og er ansatt som høgskolelektor ved Høgskolen i Bergen.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
26.08.2010, kl. 17:30. Oppgitt emne: “The evolution of language and the evolution of English: similarities and differences”
Sted: Aud. B, Sydneshaugen skole

Tidspunkt og sted for disputasen:
27.08.2010, kl. 09:30, Aud. B, Sydneshaugen skole

Kontaktpersoner:
Gard Buen Jenset, tlf: 98644755, epost: Gard.Jenset@if.uib.no
Mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a),
epost: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for samfunnsvitenskap og humaniora. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA.For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side