Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Informasjonskampanjer ved tidlig oppdagelse av psykose, er det viktig?

Inge Joa   
Inge Joa disputerer fredag 30. april, 2010 for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:”The Importance of Information Campaigns in the Early detection of Psychosis. A historical comparison study".

Psykoselidelser generelt og schizofreni spesielt er blant de mest alvorlige psykiske lidelsene. Ofte debuterer disse tilstandene i ungdomsalderen. Mange pasienter har allerede ved første behandlingskontakt utviklet alvorlige symptomer og omfattende funksjonssvikt. Risikoen for et alvorlig forløp øker med lengden av ubehandlet sykdom. Tidlig Intervensjon ved Psykose (TIPS) prosjektet (1997-2000) viste at det var mulig å forkorte varigheten av ubehandlet psykose (ubehandlet sykdom) ved hjelp av tidlig oppdagelses (lavterskel) team, det vil si at spesialisthelsetjenestene har lav terskel og er lett tilgjengelige, samt informasjonskampanjer.

Det har vært begrenset kunnskap om hva som er virksomme og nødvendige faktorer i et slikt tidlig oppdagelsesprogram. Hensikten med studien har vært å undersøke effekten av informasjonskampanjer på varighet av ubehandlet psykose. Studien har undersøkt om lavterskel oppdagelsesteam har vært tilstrekkelige for å redusere varighet av ubehandlet psykose, eller om også informasjonskampanjer har vært en nødvendighet.

I studien er pasienter som får en psykoselidelse for første gang fra Sør-Rogaland sammenlignet i to tidsperioder; 1997-2000 med utstrakt bruk av informasjonskampanjer og 2002-2004 der slike informasjonskampanjer var redusert til et minimum.

Studien har vist at godt planlagte kampanjer som retter seg mot den generelle befolkning og utvalgte grupper, og som gjentas regelmessig, er en nødvendig forutsetning for å oppdage pasienter i tidlig sykdomsfase. Da informasjonskampanjene ble redusert gikk varighet av ubehandlet psykose opp til 15 uker (median) sammenlignet med 5 uker (median) i perioden der en hadde informasjonskampanjer.

Andre viktige funn i avhandlingen er at ungdommene i undersøkelsen (< 19 år) har lengre varighet av ubehandlet psykose. Det er viktig å forbedre våre tidligoppdagelsesstrategier for denne målguppen.

Personalia:
Inge Joa er født i 1962 og oppvokst på Sola. Han er utdannet sykepleier i 1987, gjennomførte videreutdanning i psykiatrisk sykepleie 1990, og tok hovedfag i sykepleievitenskap ved Universitetet i Bergen 2001. Har jobbet ved Rogaland Psykiatriske Sykehus siden 1987. Han har siden 1997 jobbet i TIPS studien, og siden 2008 vært ansatt som administrativ leder ved Regionalt nettverk for klinisk psykoseforsking Helse Vest, Stavanger Universitetssykehus.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
30.04.2010, kl. 09:15. Oppgitt emne: ”Early detection and treatment of psychiatric disorders: does it really matter?”
Sted: Aulaen, 2. etasje Sydbygget, Stavanger Univeristetssykehus.

Tidspunkt og sted for disputasen:
30.04.2010, kl. 10:30, Aulaen, 2. etasje Sydbygget, Stavanger Univeristetssykehus.

Kontaktpersoner:
Inge Joa, tlf: 91 39 23 73, epost: ijo@sus.no
Mediekontakt Sigrid Sulland, tlf. 55 58 69 00 (a),
epost: sigrid.sulland@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side