Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Moderne antipsykotiske legemidler: Effekter og bivirkninger

Erik Johnsen   
Erik Johnsen disputerer fredag 8. januar 2010 for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: ”Second generation antipsychotics in a naturalistic setting: effects and side effects.”

I Bergen psykoseprosjekt, en 2-årig klinisk legemiddelstudie uavhengig av legemiddelindustri, er effektforskjeller mellom de antipsykotiske legemidlene olanzapin, quetiapin, risperidon og ziprasidon blitt avdekket hos pasienter innlagt med akutte psykosesymptomer. Forskjellene er funnet for effekt på psykosesymptomer, generell sykdomsgrad og funksjonsnivå. Bivirkningsforskjellene mellom legemidlene var mindre enn forventet. Antipsykotikautløst forhøyelse av hormonet prolaktin forekom hyppig på tross av bruk av moderne legemidler. Egenrapporterte symptomer som vanligvis er knyttet til prolaktinforhøyelse, slik som seksuelle forstyrrelser, viste ingen sammenheng med prolaktinnivå i denne undersøkelsen, og noen pasienter hadde betydelig forhøyet prolaktinnivå uten å rapportere bivirkninger.

Pasientene med psykose hadde høyere blodtrykk og var langt oftere røykere sammenlignet med den generelle befolkning, og der var indikasjoner på at risikofaktorer for hjerte- og karlidelser underdiagnostisert og underbehandlet hos psykosepasientene. Styrker ved studien er at et langt bredere utvalg mennesker med psykoselidelser enn det som ellers er vanlig, kunne delta. I tillegg etterlignet studieopplegget vanlig klinisk psykosebehandling gjennom sitt naturalistiske design. Begge disse forholdene øker generaliserbarheten av resultatene.

Resultatene av studien bør føre til økt oppmerksomhet på risikofaktorer for hjerte- og karlidelser i denne pasientgruppen, og at relevante risikoreduserende tiltak iverksettes. Videre bør rutinemessig måling av prolaktinnivå vurderes for å unngå mulige langtidskomplikasjoner av uoppdaget prolaktinforhøyelse. Til sist kan noen andre generasjons antipsykotika være mer egnede førstevalgsmidler enn andre, men resultatene fra Bergen psykoseprosjekt må gjentas av andre i tilsvarende studier før sikre konklusjoner kan trekkes.

Personalia:
Erik Johnsen (f.1973) er utdannet lege ved Universitetet i Bergen (UiB). Siden 2000 har han vært ansatt som lege i spesialisering i psykiatri i ulike avdelinger av Psykiatrisk divisjon, Haukeland universitetssykehus. Fra 2003 til 2007 var han Norges forskningsråds stipendiat ved Institutt for klinisk medisin, Seksjon psykiatri, UiB. For tiden er han ansatt som konstituert overlege ved Avdeling psykose og forskningseininga, Psykiatrisk divisjon, Haukeland universitetssykehus, Sandviken.

Tidspunkt og sted for disputasen:
08.01.2010, kl. 10:15, Auditoriet ved Psykiatrisk klinikk, Sandviken, Sandviksleitet 1.

Kontaktpersoner:
Erik Johnsen, tlf: 55 95 84 00, epost: erij@helse-bergen.no
Mediekontakt Sigrid Sulland, tlf. 55 58 69 00 (a),
epost: sigrid.sulland@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side