Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Overvekt og fedme hos norske barn

Pétur Benedikt Júlíusson   
Pétur Benedikt Júlíusson disputerer fredag 22. oktober 2010 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Overweight and obesity in Norwegian children”.

Fedme representerer et betydelig helseproblem på verdensbasis. Det har foregått en gradvis økning i forekomsten av overvekt og fedme hos barn og unge de siste 20-30 år. Kartlegging av disse endringene er viktig for å kunne sette inn målrettede tiltak for å bedre barns helse.

I Vekststudien i Bergen ble kroppslige målinger utført hos 8299 barn og unge på tilfeldig utvalgte helsestasjoner, barnehager og skoler i perioden 2003 til 2006. Barnas helse og livsstil ble kartlagt med spørreskjema utfylt av foreldrene. Studien har gitt viktig informasjon om endringer i vekst og vekt, samt om dagens forekomst av overvekt og fedme hos barn og unge.

Sammenlignet med målinger fra 1970-tallet viser studien en vektøkning blant barn i Bergen, særlig er de tyngste barna blitt tyngre. Endringene var mest markante hos barneskolebarn. Ved måling av hudfoldtykkelse, som representerer underhudsfett, var endringene større. Blant barn mellom 2 og 19 år ble det funnet 13.8 % overvekt og 2.3 % fedme. Det ble ikke påvist noen kjønnsforskjell i hele aldersgruppen sett under ett, men hos førskolebarn var jentene mer overvektige enn guttene. Blant ungdom var det flere overvektige gutter enn jenter.

Studien påviser økt risiko for overvekt og fedme hos barn med færre søsken og barn av foreldre med lavt utdanningsnivå. Foreldrenes arbeidsforhold eller etnisk opphav har lite å si, og barn med én forelder har ikke økt risiko for å utvikle overvekt eller fedme.

Foreldre undervurderer overvekt hos sine barn. 70 % av overvektige barn i alderen 2-19 år og hele 90 % av overvektige førskolebarn ble oppfattet som normalvektige av sine foreldre. Dette illustrerer viktigheten av regelmessige målinger av høyde og vekt i primærhelsetjenesten.

Personalia:
Pétur Benedikt Júlíusson er oppvokst i Reykjavik, Island. Han er utdannet lege ved Universitetet på Island og fikk sin spesialitet innen barnesykdommer i Norge. Han er seksjonsoverlege ved Seksjon for endokrinologi og metabolisme, Barneklinikken ved Haukeland Universitetssjukehus, Bergen. Doktorgradsarbeidet har vært utført ved Institutt for klinisk medisin på Universitetet i Bergen.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
21.10.2010, kl. 15:15. Oppgitt emne: Insulin resistance – mechanisms and consequences.
Sted: Auditorium 4, Bygg for Biologiske Basalfag, Jonas Lies vei 91.

Tidspunkt og sted for disputasen:
22.10.2010, kl. 10:30, Auditorium 4, Bygg for Biologiske Basalfag, Jonas Lies vei 91.

Kontaktpersoner:
Pétur Benedikt Júlíusson, tlf. 55 97 52 00, epost: petur.juliusson@med.uib.no
Mediekontakt Gro Malnes Øvrebø, tlf. 55 58 38 13 (a),
epost: gro.ovrebo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side