Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Smerte og helsestatus blant pasienter med artrose

Heidi Kapstad   
Heidi Kapstad disputerer onsdag 12.05.2010 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: “Pain and health status in patients with osteoarthritis of the hip or knee undergoing joint replacement surgery. Measurement issues and outcomes.”

Hovedformålet med studien var å utforske utvalgte problemområder ved måling av smerte og evaluere endringer i smerte og helsestatus blant pasienter med artrose (slitasjegikt) i hofte- eller kneleddet, fra de ble satt på ventelisten for kirurgisk behandling til 1 år etter innsetting av totalprotese. Totalt 353 pasienter med artrose fra seks sykehus deltok i studien, 250 pasienter med artrose i hofteleddet og 103 i kneleddet. De svarte på spørreskjemaer om smerte og helsestatus både i ventetiden før leddkirurgi og ett år etter operasjonen.

Studien viste at pasienter med artrose i hofteleddet rapporterte ingen endring i smerte, stivhet eller fysisk funksjon fra de ble satt på ventelisten til 14 dager før leddkirurgi. Pasienter med artrose i kneleddet rapporterte derimot endring i forhold til fysisk fungering i ventetiden, og her var lengre ventetid assosiert med mer stivhet i leddet og dårligere helsestatus. Studien viste i tillegg at kvinner i større grad hadde forverring av smerte i ventetiden enn menn.

Studien testet også ut spørreskjemaet Brief Pain Inventory som måler smerteintensitet og hvordan smerten påvirker dagliglivet. Studien viste at skjemaet var både pålitelig og følsomt for endringer i smerte fra før til ett år etter leddkirurgi i hofte. Pasienter med artrose i hofte opplevde store forbedringer i smerte og helsestatus fra før til ett år etter utført leddkirurgi.

Hovedveileder er professor Knut Stavem, medveiledere er professor Berit Rokne og professor emeritus Norvald Langeland.

Personalia:
Heidi Kapstad er født (1962) og oppvokst i Drammen. Hun er utdannet sykepleier ved Røde Kors Sykepleierhøyskole i Drammen (1985) og avla sin embetseksamen i sykepleievitenskap ved Universitetet i Oslo i 1999. Hun har arbeidet ved Sykehuset Buskerud og som høyskolelektor både ved Høgskolen i Vestfold og Buskerud. I 2006 – 2007 arbeidet hun ved Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet som forskningssykepleier. Fra og med august 2007 har hun arbeidet som dekan ved Høgskolen i Buskerud, avdeling for helsefag. Arbeidet med doktorgraden er finansiert av Norges forskningsråd.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
12.05.2010, kl. 09:15. Oppgitt emne: "Hvordan utvikle en pasient-rapportert sykdomsskår for artrose."
Sted: Auditoriet, Armauer Hansens hus, Haukelandsveien 28.

Tidspunkt og sted for disputasen:
12.05.2010, kl. 12:15, Auditoriet, Armauer Hansens hus, Haukelandsveien 28.

Kontaktpersoner:
Heidi Kapstad, epost: Heidi.Kapstad@hibu.no
Mediekontakt Sigrid Sulland, tlf. 55 58 69 00 (a),
epost: sigrid.sulland@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side