Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Forbedrede beregningsmetoder for strømning i oljereservoar

Eirik Keilegavlen   
Eirik Keilegavlen disputerer fredag 19. febrauar for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: "Robust Control Volume Methods for Reservoir Simulation on Challenging Grids".

Et oljereservoar består av små porer i stein som er fylt med hydrokarboner. Geologien i reservoaret er svært kompleks, noe som gjør det utfordrende å oppnå optimal produksjon av olje og gass. Et nyttig hjelpemiddel for å øke forståelsen av strømningene i reservoaret er matematiske modeller. Disse kan for eksempel brukes til å planlegge plassering av brønner og til å evaluere mulige lagringsplasser for CO2.

Ligningene i modellene kan kun løses tilnærmet ved hjelp av numeriske metoder. En reservoarsimulator er et dataprogram som beregner tilnærmede løsninger, og som dermed gir et bilde av væskestrømmen i reservoaret. Til tross for at dagens simulatorer er svært avanserte, og har vist seg meget nyttige, er det et konstant behov for evaluering og forbedring av programmene.

Denne avhandlingen tar for seg en ofte brukt klasse numeriske metoder, kontrollvolummetoder, og behandler mange aspekter ved disse. En god beskrivelse av væskestrømmen nær brønner er avgjørende for at en simulator skal gi presise resultater. Arbeidet inneholder studier av ulike metoder for simulering i nærbrønnsområder, og gir råd for gode beregningsteknikker i disse områdene. En mye brukt teknikk for å øke utvinningsgraden av olje er å injisere gass i reservoaret for å opprettholde trykket. Gass og olje kan ha svært ulik viskositet, og å simulere gassinjeksjon er derfor vanskelig. I avhandlingen studeres metoder som kan gi mer nøyaktige beskrivelser av denne prosessen. Et annet emne som behandles er robusthet av kontrollvolummetoder når de anvendes under komplekse geologiske forhold, med særlig vekt på å unngå uønskede svingninger i det beregnede trykket. Avhandlingen i sin helhet vil bidra til forbedring og økt forståelse av kontrollvolummetoder i reservoarsimulering.

Personalia:
Eirik Keilegavlen er født i 1982, og er oppvokst i Bergen. Han har en mastergrad i anvendt matematikk fra Universitetet i Bergen fra 2006. I perioden 2006-2009 har han arbeidet med avhandlingen ved Senter for integrert petroleumsforskning og Matematisk institutt ved UiB. I løpet av perioden har han hatt et opphold ved Stanford University i California, USA.

Tidspunkt og sted for disputasen:
19.02.2010, kl. 13:00, Auditorium Pi, Johannes Brunsgt. 12.

Kontaktpersoner:
Eirik Keilegavlen, tlf: 55 58 28 31, epost: Eirik.Keilegavlen@math.uib.no
Mediekontakt Sigrid Sulland, tlf. 55 58 69 00 (a),
epost: sigrid.sulland@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side