Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Hvor alvorlig er din urinlekkasje?

Atle Klovning   

Atle Klovning disputerer fredag 17. desember 2010 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Validations of research methods for urinary incontinence. Scored questionnaires in clinical practice and epidemiological research.”

Avhandlingen bygger på to studier av forskjellige spørreskjema som brukes ved kartlegging av pasienter med urinlekkasje. 25 % av kvinner har urinlekkasje, men med forskjellig alvorlighetsgrad.

I den første studien ble et spørreskjema fra Finland etterprøvd for å se om man kunne velge ut de pasientene som egnet seg best for kirurgisk behandling. Det viste seg blant annet at 16% fikk en upresis, såkalt ”falsk positiv”, diagnose. Disse kvinnene kunne dermed risikere at de ikke ville ha nytte av kirurgisk behandling. Ved å justere poenggrensene for spørreskjemaet ville bare 8 % få en falsk positiv diagnose.

Den andre studien hadde to mål: å studere nytten av webbaserte undersøkelser, og å vurdere to ulike spørreskjema.

Pasienter ble rekruttert via nettsidene NettDoktor.no, StartSiden.no, og VG Nett. Gjennom denne undersøkelsen fant vi kvinner som viste seg å ha mer alvorlig urinlekkasje enn de som ble rekruttert via den brevbaserte studien. Kvinnene som svarte via web, var også yngre enn kvinnene som svarte via brev. Selv om den webbaserte undersøkelsen åpner for enklere innhenting og bearbeiding av data, er metoden derfor mindre hensiktsmessig for studier av tilstander hos eldre kvinner.

Vi undersøkte også to spørreskjema som brukes for å vurdere alvorlighetsgraden ved urinlekkasje. Skjemaet ISI er utviklet av forskere ved UiB, og er anbefalt brukt av den internasjonale forskerorganisasjonen ICI som gir anbefalinger i forhold til utredning og behandling av urinlekkasje. ICI har senere utviklet spørreskjemaet ICIQ-UI SF, som nå er anbefalt brukt som det eneste skjemaet til vurdering av alvorlighetsgraden av urinlekkasje i klinisk praksis og fremtidige studier, for at forskningsresultatene skal bli mer sammenlignbare. Det viste seg at det er god overenstemmelse mellom disse to skjemaene, og for første gang er det mulig å dele resultatene fra ICIQ-UI SF inn i mild, moderat, alvorlig og svært alvorlig urinlekkasje.

Hovedveileder: Professor dr. med. Steinar Hunskår.

Medveileder: Forsker dr. med. Hogne Sandvik.

Personalia:
Atle Klovning (f. 1963) er cand.med. (UiB 1989), har grunnfag i informasjonsvitenskap (UiB, 1987) og ble spesialist i allmennmedisin i 1997. Siden 1993 har han vært kombinert allmennlege og forsker ved de allmennmedisinske miljøene ved UiB og UiO. Klovning arbeider nå som førsteamanuensis/forsker ved Seksjon for allmennmedisin/Allmennmedisinsk forskningsenhet-Oslo ved Institutt for helse og samfunn, UiO, og som fastlege ved Frogner Helsesenter, Oslo.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
17.12.2010, kl. 09.30. Oppgitt emne: ”I hvilken grad er dagens urininkontinensbehandling evidensbasert?”
Sted: Auditorium 1, Bygg for biologiske basalfag, Haukeland Universitetssjukehus.

Tidspunkt og sted for disputasen:
17.12.2010, kl. 11.30, Auditorium 1, Bygg for biologiske basalfag, Haukeland Universitetssjukehus.

Kontaktpersoner:
Atle Klovning, tlf. 902 84 143, epost: atle.klovning@medisin.uio.no
Mediekontakt Gro Malnes Øvrebø, tlf. 55 58 38 13 (a),
epost: gro.ovrebo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side