Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Forbedring av væskebehandlingen ved hjerteoperasjoner

Venny Lise Kvalheim   
Venny Lise Kvalheim disputerer fredag 21.mai 2010 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: ”Experimental and clinical studies on the use of colloids and hyperosmolar additives during CPB: effects on perioperative total fluid load, edema generation and organ function”.

Bruk av hjerte-lungemaskin er veletablert som ledd i behandlingen ved åpen hjertekirurgi. På tross av at metoden er sofistikert og forbedret gjennom flere decennier er den fortsatt beheftet med visse bi-effekter som kan påvirke det postoperative forløp.

Hvert år gjennomgår rundt 5000 nordmenn åpne hjerteoperasjoner. I forhold til annen type kirurgi medfører slik behandling forskyvninger i kroppens væskebalanse, med fare for overvæsking og vevsødem. Dette kan affisere funksjonen i organer som hjerte, lunge, hjerne og mage-tarm.

I det aktuelle forskningsprosjektet har Kvalheim i en rekke delarbeider sett på ulike protokoller for væskebehandling ved bruk av hjerte-lungemaskin, så vel i dyre-eksprimentelle studier som i en klinisk studie.

Ved bruk av nyere hyperosmolare, kolloidale løsninger, administrert ved forskjellige teknikker, har en påvist gunstige effekter på væskebalansen med redusert væskelekkasje fra blodbanen, noe som har resultert i mindre vevsødem. I den kliniske studien observerte man i tillegg at mindre væskeoverskudd var assosiert med bedre hjerte- og til dels lungefunksjon i den første fasen etter operasjonen. Dette er vanligvis perioden hvor nyopererte hjertepasienter er mest ustabile. Arbeidet kan spesielt ha betydning for optimalisering av behandlingen av høy-risiko pasienter som skal gjennomgå hjertekirurgi.

Ph.d.-arbeidet har vært finansiert av Helse Vest, Frank Mohn-fondet og Vestnorsk Cardiologisk forening. Hovedveileder har vært professor Paul Husby, medveileder dr. med. Marit Farstad.

Personalia:
Venny Lise Kvalheim er oppvokst i Måløy, og avla medisinsk embetseksamen ved Universitetet i Bergen i 1990. Etter turnus har hun arbeidet ved Fylkessykehuset i Florø og Sentralsykehuset i Førde, begge steder ved kirurgisk avdeling.

Hun er spesialist i generell kirurgi fra 2000 og thoraxkirurgi fra 2002. Fra 2005 har hun vært ansatt som overlege ved thoraxkirurgisk seksjon, Hjerteavdelingen, Haukeland Universitetssykehus.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
20.05.2010, kl. 15:15. Oppgitt emne: ”Bruk av mekanisk sirkulasjonsstøtte ved akutt og kronisk hjertesvikt”
Sted: Store Auditorium, Haukeland Universitetssykehus.

Tidspunkt og sted for disputasen:
21.05.2010, kl. 09:15, Store Auditorium, Haukeland Universitetssykehus.

Kontaktpersoner:
Venny Lise Kvalheim, tlf: 55 97 67 13, epost: venny.lise.kvalheim@helse-bergen.no
Mediekontakt Sigrid Sulland, tlf. 55 58 69 00 (a),
epost: sigrid.sulland@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side