Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Livsstil og psykologiske faktorer ved matoverfølsomhet

Ragna Lind   

Ragna Lind disputerer fredag 26. november 2010 for ph.d.-graden ved Universitet i Bergen med avhandlingen:

”Subjective food hypersensitivity: Lifestyle and psychological factors”

Subjektiv matoverfølsomhet er et økende helseproblem. Omkring 20-30 prosent av den voksne befolkningen rapporterer uønskede reaksjoner på mat selv om bare 3-5 prosent får påvist matallergi. Livsstil og psykologiske faktorer har lenge vært antatt å være en viktig årsak.

Avhandlingen viser at omkring 90 prosent av pasienter med subjektiv matoverfølsomhet har irritabel tarm med magesmerter, oppblåsthet og varierende avføringsmønster. Livsstilen var imidlertid nær det normale, og stress i arbeidssituasjonen så ut til å bety lite. Pasientene hadde mer angst og depresjon, flere subjektive helseplager, og betydelig redusert livskvalitet sammenlignet med kontrollene. Angst og depresjon forklarte imidlertid kun 10 prosent av variansen i grad av plager.

Samlet sett tyder funnene i avhandlingen på at livsstil og psykologiske faktorer som jobb, stress, angst og depresjon i liten grad kan forklare somatiske plager hos pasienter med subjektiv matoverfølsomhet.

Personalia:
Ragna Lind er født og oppvokst i Hammerfest, bosatt i Bergen fra 1975. Hun har lang erfaring som anestesi- og gastrosykepleier ved Haukeland universitetssykehus (HUS). Fra 2001 til 2008 var hun ansatt som forskningssykepleier i MAI-gruppen ved HUS. Master i human ernæring, UiB 2006. Hun har vært tilknyttet Institutt for indremedisin siden 2004, med stipend fra UiB siden 2008.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
26.11.2010, kl.10:30. Oppgitt emne: Bruk av spørreskjemaer i medisinsk forskning med spesielt fokus på etiske og psykometriske aspekter.
Sted: Auditorium 4, Bygg for biologiske basalfag.

Tidspunkt og sted for disputasen:
26.11.2010, kl. 12:15, Auditorium 4, Bygg for biologiske basalfag.

Kontaktpersoner:
Ragna Lind, tel: 99 62 07 48, , epost: ragna.lind@med.uib.no
Mediekontakt Gudrun Sylte, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: gudrun.sylte@uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side