Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Sjeldne jordmetallforbindelser – nøkkelen til syntetisk gummi

Rannveig Litlabø   
Rannveig Litlabø disputerer fredag 18. juni for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: ”Rare-Earth Metal Alkylaluminates Supported by N-Donor Ancillary Ligands”

Den mest brukte kommersielle kilden for naturgummi er gummitreet (Hevea brasiliensis). I dag er likevel mer enn femti prosent av verdens produksjon laget syntetisk. Syntetisk gummi er spesielt nyttig når det kreves bedre materialegenskaper. I produksjonen av syntetisk gummi anvendes kommersielle Ziegler-Natta katalysatorer, som vanligvis er intrikate katalyseblandinger. En av blandingene som brukes industrielt består av sjeldne jordmetallkomponenter. Disse reagerer med klorid- og alkyloverførende reaktanter (kokatalysatorer) og gir svært aktive katalysatorer for syntese av polydiener. Polymerisasjonsprosessen for reaksjonen er ennå ikke helt forstått. Den økende betydningen av syntetisk gummi krever derfor en bedre forståelse av polymerisasjonsmekanismen, egenskapene til den aktive komponenten og rollen til katalysatorene.

Prosjektet søker i hovedsak å belyse forholdet mellom struktur og reaktivitet i kommersielle og nye alternative heterobimetalliske Ziegler-Natta polymerisasjonskatalysatorer ved hjelp av sjeldne jordmetallforbindelser. Effekten av ligander, kokatalysatorer og virkningen av de sjeldne jordmetallene på katalyseprosessen blir studert. Resultatene viser at det er mulig å isolere og identifisere aktive komponenter i polymerisasjonsreaksjoner og å modifisere katalyseblandinger med hensyn på egenskapene til de polymere produktene.

I avhandlingen presenteres først et sammendrag av alle kjente sjeldne jordmetall alkylkomplekser som inneholder N-Donor ligander og deres anvendelse som katalysatorer i ulike reaksjoner. I tillegg beskrives resultatene fra forskningen på nye slike forbindelser med hensyn på deres struktur, kjemiske egenskaper og funksjon som katalysatorer i polymerisasjon av isopren.

Til sammen gir eksperimentene videre innsikt i de aktiverings- og deaktiveringsprosesser som foregår under polymerisasjon av isopren.

Personalia:
Rannveig Litlabø er født i 1982 og oppvokst på Stord i Hordaland. Hun fullførte sin Mastergrad i uorganisk kjemi ved Kjemisk institutt, Universitetet i Bergen, våren 2006, og startet ph.d.-studiet ved samme institutt høsten 2006. I høstsemesteret 2008 arbeidet hun som besøkende ph.d.-student ved University of Alberta, Edmonton, Canada, og i vårsemesteret 2009 oppholdt hun seg ved Universität Tübingen, Tyskland.

Tidspunkt og sted for disputasen:
18.06.2010, kl. 10:30, Auditorium 4 (4. etg.), Realfagbygget, Allégaten 41.

Kontaktpersoner:
Rannveig Litlabø, tlf: 91 11 12 79, epost: rannveig.litlabo@kj.uib.no
Mediekontakt Sigrid Sulland, tlf. 55 58 69 00 (a),
epost: sigrid.sulland@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side