Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Mestring av multippel sklerose

Kirsten Lode   
Kirsten Lode disputerer fredag 20.august 2010 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: ”Coping with multiple sclerosis”.

Målet med studien har vært å undersøke mestring hos personer med multippel sklerose (MS) i en tidlig fase av sykdommen og å studere hvordan ulike faktorer påvirker mestringsevnen.
I studier av mestring undersøker man hvordan mennesker som blir utsatt for stressituasjoner håndterer den belastningen de utsettes for. Slike situasjoner kan for eksempel være det å få en kronisk sykdom som multippel sklerose. Man skiller mellom ulike mestringsstrategier, noen anses som mer hensiktsmessige i tilpasning til kronisk sykdom enn andre.

MS er en autoimmun sykdom som kjennetegnes ved et uforutsigbart forløp hvor utbrudd med forverring gir funksjonsnedsettelse i ulike deler av sentralnervesystemet. I tillegg til de motoriske problemene som sykdommen gir, er også mangel på energi, smerter, depresjon og kognitive problemer en del av sykdomsbildet. Sykdommen rammer flest kvinner og har en debutalder på mellom 30 og 40 år. MS rammer unge voksne og gir store utfordringer når det gjelder det å tilpasse livet sitt til det å ha en kronisk sykdom.

Studien baserer seg på en gruppe nydiagnostiserte personer med MS i Rogaland og Hordaland. De ble først undersøkt i perioden 2001-2002 og deretter fulgt opp med nye undersøkelser fem år seinere. Studien viser at det er en sammenheng mellom god kvalitet på informasjonen om sykdommen ved diagnosetidspunktet og evnen til å bruke mestringsstrategier som er hensiktsmessige for å tilpasse seg sykdommen. Den viser også at personer med MS har tendens til en mer passiv mestringsstil enn friske kontroller, og selv om de med MS er mer deprimerte, forklarer ikke depresjon forskjellene i mestringsstil. Etter ytterligere fem år med sykdommen er det fremdeles en tendens til at mange bruker mestringsstrategier som ikke fremmer tilpasning til sykdommen.

Studiens funn kan tyde på at det er et potensial for å hjelpe personer med MS til å utvikle mer adekvate mestringsstrategier. Dette kan gjøres med en bedre og tettere oppfølging spesielt i tidlig fase av sykdommen.

Personalia:
Kirsten Lode er født i 1958 og oppvokst i Stavanger. Hun ble utdannet sykepleier i 1980 og tok hovedfag i helsefag ved Universitetet i Oslo i 2004. Hun har vært ansatt ved Stavanger Universitetssjukehus (SUS) siden 1982 og er i dag ansatt i 50 % stilling som daglig leder ved Nasjonalt kompetansesenter for bevegelsesforstyrrelser og 50% stilling som fagsjef helsefaglig forskning ved Forskningsavdeling på SUS. Forskningsarbeidet er gjort samarbeid med Nasjonalt kompetansesenter for multippel sklerose og Nevrosenteret ved SUS.

Tidspunkt og sted for disputasen:
20.08.2010, kl. 10:30, Aulaen, Sydbygg, Stavanger Universitetssjukehus.

Kontaktpersoner:
Kirsten Lode tlf: 47 86 67 79, epost: kli@sus.no
Mediekontakt Sigrid Sulland, tlf. 55 58 69 00 (a),
epost: sigrid.sulland@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side