Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Kroniske smerter hos eldre – hjelper psykologisk behandling?

Linn-Heidi Lunde   
Linn-Heidi Lunde disputerer onsdag 10. februar 2010 for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: ”Chronic pain in older adults. Consequences, assessment and treatment”.

Hovedformålet med avhandlingen har vært å øke kunnskap om og forståelse for kroniske smerter hos eldre, og å vise hvordan slike tilstander kan påvirkes og behandles med psykologiske metoder. Avhandlingen består av tre delstudier.

Den første delstudien omfatter en litteraturgjennomgang og metaanalyse av tidligere gjennomførte studier av atferdsterapi og kognitiv atferdsterapi ved kroniske smertetilstander hos eldre. Metaanalysen viser at psykologisk behandling av kroniske smerter hos eldre har en effekt på selvrapportert smerte. Dette gir et grunnlag for å videreutvikle behandlingsmodeller som tar utgangspunkt i kognitiv atferdsterapi.

Den andre delstudien har hatt som mål å beskrive hva som kjennetegner søvn og søvnplager hos eldre med kroniske smerter sammenlignet med eldre som ikke har smerteplager. Resultatene viser at eldre med kroniske smerter har signifikant dårligere søvnkvalitet og flere symptomer på avbrutt søvn sammenlignet med eldre uten smerter.

Den tredje delstudien har evaluert nytteverdien av en behandlingmodell med utgangspunkt i både kognitiv atferdsterapi og en tilnærming basert på aksept og oppmerksomt nærvær, og sammenlignet denne med medikamentell smertebehandling. Den psykologiske behandlingen ble gitt som åtte ukers gruppebehandling. Resultatene viser at det ikke var noen forskjeller i smerteopplevelse mellom gruppen som fikk psykologisk behandling og gruppen som fikk medikamentell behandling umiddelbart etter behandlingsavslutning. Ved seks måneders oppfølging var det imidlertid lavere smerteintensitet, mindre angst og bedre opplevd fysisk fungering hos dem som hadde fått psykologisk behandling sammenliknet med dem som hadde mottatt medikamentell behandling.

Avhandlingen viser at det er viktig med økt fokus på søvnproblematikk hos eldre med smerter. Utvikling av mer hensiktsmessige metoder for kartlegging og behandling av kroniske smertetilstander hos eldre er også et felt som bør prioriteres, særlig med tanke på den økende andelen eldre i befolkningen.

Personalia:
Linn-Heidi Lunde er utdannet cand. psychol. fra Universitetet i Bergen. Hun er spesialist i klinisk aldringspsykologi og har tidligere jobbet mange år innenfor alderspsykiatri. Hun har lang erfaring som underviser og veileder for helsepersonell som arbeider med eldre, og for studenter ved blant annet profesjonsstudiet i psykologi. Doktorgradsprosjektet har vært gjennomført ved Smerteklinikken ved Haukeland Universitetssykehus i samarbeid med Avdeling for klinisk psykologi, UiB.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
08.02.2010, kl. 16:00. Oppgitt emne: "Psykoterapiforskning og eldre pasienter: Hvilke faktorer må det tas særlig hensyn til?"
Sted: Auditorium 130, Christies gt. 12., 1. etg.

Tidspunkt og sted for disputasen:
10.02.2010, kl. 10:15, Auditorium 130, Christies gt. 12., 1. etg.

Kontaktpersoner:
Linn-Heidi Lunde, tlf: 90 17 63 37, epost: liheilu@hotmail.com
Mediekontakt Sigrid Sulland, tlf. 55 58 69 00 (a),
epost: sigrid.sulland@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for psykologi, utdanning og helse. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side