Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Koronar angioplastikk uten hjertekirurgisk beredskap

Tor Melberg   
Tor Melberg disputerer fredag 25. juni for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: ”The initiation and evaluation of a percutaneous coronary intervention program at a hospital without on-site cardiac surgery in Western Norway.”

Avhandlingen omhandler evalueringen et nytt PCI uten hjertekirurgisk virksomhet på Vestlandet.

Den tekniske utviklingen har medført at stadig flere pasienter med koronar hjertesykdom (hjerteinfarkt og angina pectoris) kan tilbys perkutan coronar intervensjon (PCI, koronar angioplastikk) som alternativ til aortokoronar bypasskirurgi (ACB). Behovet for primær PCI i forbindelse med akutt hjerteinfarkt har gjort etablering av nye PCI sentre utenom store regionale sykehus med hjertekirurgisk service særlig aktuelt. På grunn av underdekning av PCI behovet i Helseregion Vest, bygget vi opp et nytt PCI senter ved Stavanger Universitetssykehus (SUS) i tillegg til det eksisterende ved Haukeland Universitetssykehus (HUS).

Det aktuelle prosjektet evaluerer tre faser i utviklingen av dette senteret. Forut for oppstart av PCI ved SUS evaluerte vi utkommet etter enten PCI eller ACB operasjon ved Haukeland sykehus 1995-98. Vi fant at risikoen for akutte komplikasjoner var lav ved begge behandlingsformer, og samt at forekomsten av hjertedød var sammenlignbar etter ti års oppfølging.

På bakgrunn av disse erfaringene utviklet vi et sett med lavrisikokriterier for PCI uten hjertekirurgisk beredskap på stedet. Dette testet vi ut i en prospektiv randomisert studie som sammenlignet utkommet etter PCI hos lavrisikopasienter behandlet enten på HUS eller SUS. Det var ingen hendelser i studieperioden der akutt hjertekirurgi var nødvendig. Utkommet med hensyn til anginaplager, arbeidskapasitet og livskvalitet var uavhengig av hvor utblokkingen var foretatt.

Ved store akutte hjerteinfarkt er hurtig gjenåpning av den okkludert koronararterie essensielt. En regional plan sikret døgnbasert primær PCI service ved HUS og SUS for hele Vestlandet fra 2004. Vi har vist at primær PCI er overlegent alternativet medikamentell trombolyse ved SUS.

Personalia:
Tor Melberg er født og oppvokst i Stavanger. Han ble cand.med. ved Universitetet i Bergen 1984. Spesialist i hjertesykdommer 1998. Utenom spesialistutdanning ved St. Olavs Hospital og Haukeland Universitetssykehus, har han arbeidet ved Medisinsk klinikk Stavanger Universitetssykehus der han i dag er tilknyttet hjerteavdelingens invasive virksomhet.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
25.06.2010, kl. 09:15. Oppgitt emne: "Clinical benefits of different revascularisation strategies in stable CAD and acute coronary syndromes."
Sted: Aulaen, 2.etasje Sydbygget, Stavanger Universitetssykehus.

Tidspunkt og sted for disputasen:
25.06.2010, kl. 10:30, Aulaen, 2.etasje Sydbygget, Stavanger Universitetssykehus.

Kontaktpersoner:

Mediekontakt Sigrid Sulland, tlf. 55 58 69 00 (a),
epost: sigrid.sulland@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side