Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Etiske dilemma i indisk nyfødtmedisin

Ingrid Miljeteig   
Cand. med Ingrid Miljeteig disputerer mandag 7. juni for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: ”End-of-life priorities in complex settings: An ethical analysis of decisions in Indian neonatal units”.

Å sette grenser for behandling av premature barn er et vanskelig medisinsk etisk dilemma. Denne avhandlingen beskriver og analyserer liv-død beslutninger for nyfødte i en ikke-vestlig kontekst, preget av ekstrem ressursmangel. I India fødes det 26 millioner barn årlig. 1,2 millioner dør i løpet av de fire første leveukene. Mange av dem som dør er født for tidlig og kunne ha overlevd dersom de fikk adekvat sykehusbehandling. Det er anslått at det trengs 72000 nyfødt intensivsenger i India, mens det i dag bare finnes 2000. Hvordan velger indiske leger hvilke barn som skal få behandling, og gjøres det på en rettferdig måte?

De to første artiklene i avhandlingen beskriver legers erfaringer med etiske dilemma, grenser for behandling og grunner for beslutninger om å avstå fra å behandle levendefødte barn. Materialet er samlet inn ved flere feltarbeid i ulike nyfødtavdelinger i India mellom 2000-2007. En rekke andre hensyn enn den kliniske helsetilstanden til barnet påvirket beslutningene og helsearbeiderne tilpasset grensene for behandling etter disse. Manglende velferdstilbud til fattige og funksjonshemmede er hovedgrunnen til at behandlingen blir begrenset og barnet dør.

I den tredje artikkelen gjør vi en upartisk etisk analyse av prioriteringene som blir gjort. Nyfødte født etter 28. svangerskapsuke har en alvorlig (dødelig) tilstand, har svært god effekt av sykehusbehandling, og behandlingen er i tillegg kostnadseffektiv sammenliknet med andre offentlig helsetilbud i India. Vektlegging av prinsippene helsemaksimering og helselikhet tilsier at barn bør tilbys behandling ned til 28. svangerskapsuke. Hvis premature barn tillegges mindre verdi enn eldre barn eller andre pasientgrupper bør dette argumenteres åpent for og grunnene for en slikt syn bør drøftes blant ulike høringsinstanser. Til dette trengs eksplisitte prioriteringsprosesser i India.

Personalia:
Ingrid Miljeteig er født og oppvokst i Bergen. Hun er utdannet lege ved UiB i 2004 og har i perioden 2004-2010 vært ansatt som stipendiat ved Institutt for samfunnsmedisinske fag. Hun jobber for tiden som turnuslege ved Haukeland universitetssjukehus.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
07.06.2010, kl. 09:15. Oppgitt emne: "The ethics of using highly technological health care interventions in resource-poor and developing countries"
Sted: Stort Auditorium, Sentralblokken, Haukeland Universitetssjukehus.

Tidspunkt og sted for disputasen:
07.06.2010, kl. 12:15, Stort Auditorium, Sentralblokken, Haukeland Universitetssjukehus.

Kontaktpersoner:
Ingrid Miljeteig, tlf: 97 18 72 74, epost: ingrid.miljeteig@isf.uib.no
Mediekontakt Sigrid Sulland, tlf. 55 58 69 00 (a),
epost: sigrid.sulland@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side