Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Mindre problematferd med familiebasert behandling

Terje Ogden   

Terje Ogden disputerer 30. november for dr.philos-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Familiebasert behandling av alvorlige atferdsproblemer hos barn og unge. Evaluering og implementering av evidensbaserte programmer i Norge”.

Ogden viser i sin doktorgradsavhandling hvordan familier kan bidra i behandlingen av atferdsvansker hos barn og unge. Gjennom evidensbaserte metoder økes foreldrenes kompetanse, mens barnas atferdsproblemer reduseres.

Ogden viser hvordan familiene deltar og bidrar i behandlingsprosessen. Evidensbaserte programmer bygger på prinsippet om familiebevaring, med foreldrene i fokus. Avhandlingen består av fem artikler. Fire er knyttet til effektstudier av Parent Management Training Oregon (PMTO) og Multisystemisk terapi (MST). Den siste er en case-studie av arbeidet med implementeringen av de to evidensbaserte programmene i Norge.

Den første artikkelen viser hvordan styrking av foreldreferdigheter i PMTO-behandling hadde positiv effekt på barnas atferd. Foreldre som fikk PMTO rapporterte om mindre utagering og mindre problematferd hos barna. Barnas lærere rapporterte samtidig om økt sosial kompetanse, som tyder på en positiv overføringseffekt til skolen. PMTO virket best i forhold til barn under 8 år.

Den andre artikkelen viser at MST er et mer virkningsfullt hjelpetilbud for unge med atferdsvansker enn andre barnevernstiltak. Etter behandlingen hadde MST ungdommene mindre problematferd og høyere sosial kompetanse enn sammenligningsgruppen. De ble også sjeldnere plassert utenfor hjemmet. Den tredje artikkelen er en oppfølgingsstudie av MST to år etter inntak. Både foreldre og lærere rapporterterte om reduksjon i utagerende problematferd, depresjon og angst, mens ungdommene selv meldte om færre regel- og lovbrudd. Den fjerde artikkelen viser at jenter til tross for andre inntakskjennetegn hadde samme behandlingsutbytte som gutter.

Den femte artikkelen beskriver en modell for storskala implementering av PMTO og MST. Et statlig initiativ ble kombinert med lokal interesse for å implementere nye behandlingsmodeller. Etableringen av programmene i alle helseregioner ble gjennomført som et samarbeid mellom et nasjonalt senter, det statlige barnevernet og psykisk helsevern.

Personalia:
Terje Ogden er forskningsdirektør ved Atferdssenteret i Oslo, og har vært ansvarlig for evalueringen av de evidensbaserte programmene som er blitt implementert i Norge for behandling av atferdsvansker hos barn og unge. Ogden har publisert en rekke artikler i internasjonalt anerkjente fagtidsskrifter. Han har skrevet flere fagbøker, blant annet om utvikling av sosial kompetanse i skolen. Ogden er også professor II ved Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningene:
29.11.2010, kl. 15.00. Selvvalgt emne: ”Antisosial atferd som sosialt kompetanseproblem”
29.11.2010, kl. 16:00. Oppgitt emne: ”Utfordringer knyttet til implementering av evidensbaserte tiltak”
Sted: Det psykologiske fakultet, Christiesgt. 12, Auditorium 130

Tidspunkt og sted for disputasen:
30.11.2010, kl. 10:15, Det psykologiske fakultet, Christiesgt. 12, Auditorium 130.

Kontaktpersoner:
Terje Ogden, epost: terje.ogden@atferdssenteret.no

Ellen Berg Svennæs, kommunikasjonsrådgiver Atferdssenteret, telefon 23 20 58 17/907 34 510, e.b.svennas@atferdssenteret.no,

Mediekontakt Gudrun Sylte, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: gudrun.sylte@uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for psykologi, utdanning og helse. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side