Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Kan trålfisket i Barentshavet ha endret skreiens gytevandring?

Anders Frugård Opdal   

Anders Frugård Opdal disputerer fredag 10. desember for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen.

”Dynamics of spawning migrations in Northeast Arctic cod”

Den nordøstarktiske torsken er den største torskebestanden i verden, og er en av Norges viktigste fiskeriressurser. Den har oppvekst- og beiteområde i Barentshavet, og ved kjønnsmoden alder vandrer den sørover til norskekysten for å gyte. Den gytende delen av bestanden kalles skrei, og gyter i dag i hovedsak rundt Lofoten. Slik har det ikke alltid vært. Før 1920 hadde nemlig skreien gytebanker så langt sør som Vest-Agder. I tillegg er det i nyere tid også observert at skreien gyter mindre på de tradisjonelle bankene i Vestfjorden, og mer lengre vest og nord for Lofoten. Disse endringene i skreiens gytemønster er ofte forklart som en konsekvens av klimaendringer.

I avhandlingen tillegges størsteparten av endringene i skreiens gytemønster det industrielle trålfisket i Barentshavet, og ikke klimaendringer.

I tiden før 1920 ble skrei i hovedsak fisket i gytesesongen med garn og line langs kysten. På 1920-tallet startet et betydelig trålfiske av nordøstarktisk torsk i Barentshavet, som har ført til færre store fisk i bestanden, og at den gytende fisken i gjennomsnitt stadig blir yngre.

Fra skreiens ståsted krever lange gytevandringer store energiressurser og månedsvis med vandring. I retur får skreien gyte eggene i varmere og mer næringsrike strøk som sørger for rask vekst og høyere overlevelse hos avkommet. For en stor gytemoden skrei er det svært lønnsomt å foreta lange gytevandringer siden den kan ha store energilagre, og fordi kostnaden ved svømming er relativt lav. For mindre fisk lønner det seg å vandre kortere, og heller spare ressursene til å lage flere egg.

Trålfisket i Barentshavet kan dermed ha endret bestandsstrukturen til fordel for yngre og mindre fisk. I avhandlingen foreslås det at dette har bidratt til kortere gytevandringer, mens den store fisken som kjønnsmodner seint og vandrer langt er blitt selektert bort.

Personalia:
Anders Frugård Opdal er født i 1980 og oppvokst i Bergen. Han har mastergrad i Fiskeribiologi og forvaltning fra Universitetet i Bergen. I oktober 2006 startet han på doktorgradsutdannelsen ved Institutt for biologi, Universitetet i Bergen.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
15.11.2010, kl. 12:15. Oppgitt emne: "Is kin-selection an important mechanism for eusociality?"
Sted: Seminarrom K1, Biobyggene, HIB

Tidspunkt og sted for disputasen:
10.12.2010, kl. 13:15, VilVite, Thormøhlens gate 51, 2 etasje

Kontaktpersoner:
Anders Frugård Opdal, tlf: 55584466, epost: anders.opdal@bio.uib.no
Mediekontakt Gudrun Sylte, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: gudrun.sylte@uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side