Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Kreft- og hjertesykdom hos pasienter med myastenia gravis

Jone Furlund Owe   
Jone Furlund Owe disputerer torsdag 25. mars 2010 for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: ”Cancer and cardiac function in myasthenia gravis. A registry-based and clinical study of cancer risk and heart function”.

Myastenia gravis er en autoimmun sykdom der kroppens immunforsvar danner antistoffer mot den nevromuskulære overgangen. Symptomer er dobbeltsyn og muskelsvekkelse, som kan gi alvorlige pustevansker og svelgvansker. Sykdommen har tradisjonelt vært ansett å hovedsakelig ramme yngre kvinner, men nyere data viser at sykdommen er hyppigst i eldre aldersgrupper. Det finnes i overkant av 500 pasienter med diagnosen myastenia gravis i Norge. Hos noen pasienter skyldes sykdommen en svulst i tymuskjertelen, et tymom. Formålet med studien var å undersøke dødsårsaker, kreftforekomst og hjertefunksjon hos myastenipasienter.

Frem til 1996 var luftveissykdom en viktig dødsårsak hos myastenipasienter, i tråd med sykdommens påvirkning av respirasjonsmuskulatur. Etter 1996 har det ikke lenger vært noen overdødelighet av luftveissykdom for pasienter med myastenia gravis. Dette skyldes bedret behandling. Kreft som dødsårsak var sjelden, og dette kan bety at immunologiske mekanismer som forårsaker myastenia gravis gir ev viss beskyttelse mot kreftutvikling. Kreftforekomsten hos pasienter med tymom var høy – innen 10 år etter tymomdiagnosen hadde 10 % av pasientene utviklet en kreftsykdom. Det var ikke forskjell i kreftrisiko mellom tymompasienter med og uten myastenia gravis. For denne gruppen myastenipasienter vil den økte kreftrisikoen som følge av et tymom være av større betydning enn den beskyttende effekten av myastenia gravis.

VevsDoppler-undersøkelse viste at hjertets funksjon i svært lett grad er påvirket av myastenia gravis. Medikasjon som brukes for symptomatisk behandling av myastenia gravis bedret hjertefunksjonen. Om dette har none praktisk klinisk betydning er ikke klarlagt.

PhD – arbeidet har vært finansiert av Helse Vest og Universitetet i Bergen. Hovedveileder er professor Nils Erik Gilhus, medveileder dr. med. Geir Olve Skeie.

Personalia:
Jone Furlund Owe (f. 1975) er født og oppvokst i Haugesund. Han avla medisinsk embetseksamen ved Universitetet i Bergen i 2000. Han har siden 2002 vært ansatt som lege ved Nevrologisk avdeling, Haukeland Universitetssykehus.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
24.03.2010, kl. 14:15. Oppgitt emne: ”Paraneoplastic neurological features - an overview.”
Sted: Olavssalen, Gamle Hovedbygning (2. etg), Haukeland Universitetssykehus.

Tidspunkt og sted for disputasen:
25.03.2010, kl. 10:15, Olavssalen, Gamle Hovedbygning (2. etg), Haukeland Universitetssykehus.

Kontaktpersoner:
Jone Furlund Owe, tlf: 41 21 37 71, epost: jone.furlund.owe@helse-bergen.no
Mediekontakt Sigrid Sulland, tlf. 55 58 69 00 (a),
epost: sigrid.sulland@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side