Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Vernet mot selvinkriminering i straffeprosessen

Ørnulf Øyen   
Ørnulf Øyen disputerer fredag den 11. juni 2010 for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: ”Vernet mot selvinkriminering i straffeprosessen”.

Det regnes som et grunnleggende straffeprosessuelt prinsipp at mistenkte ikke har plikt til å vitne mot seg selv eller på annen måte aktivt bidra til egen domfellelse. For mistenkte er det interessante hva han risikerer hvis han ikke ønsker å bidra til sakens opplysning. Temaet kan deles inn i fire hovedproblemstillinger:

Omfatter vernet mot selvinkriminering mer enn en rett til taushet? Problemstillingen er særlig aktuell i forbindelse med bevisinnhenting som forutsetter aktiv medvirkning fra mistenkte. Eksempler på slike bevissikringstiltak er pålegg om utlevering av gjenstander og dokumenter og om medvirkning til utåndingsprøve, urinprøve, bittprøve og skriftprøve.

Hvilke tiltak er berettiget fra politi, domstoler eller lovgiver for å påvirke en mistenkt person, som i utgangspunktet ønsker å forholde seg passivt, til å avgi forklaring eller medvirke til sakens opplysning på annen måte? Den motvillige må enten presses, lokkes eller lures til aktivitet.

I hvilken grad er en mistenkt person beskyttet mot at inkriminerende informasjon, som han pliktmessig har avgitt i en annen sak, brukes mot ham i en straffesak? Problemstillingen er aktuell der påtalemyndigheten vil bruke informasjon fra en annen sak, typisk en forvaltningssak, som bevis, til tross for at mistenkte pliktmessig avgav informasjonen.

I hvilken grad kan det vektlegges i en bevisvurdering at mistenkte forholder seg passiv eller har forholdt seg passivt? Et effektivt og reelt vern mot selvinkriminering forutsetter at det gjelder visse skranker for hvilken vekt mistenktes passivitet kan tillegges i en bevisvurdering. Uten et vern mot hvilke bevismessige konsekvenser passivitet kan få, blir en rett til taushet og andre former for passivitet kun en måte å inkriminere seg selv på.

I avhandlingen klarlegges det hva som er gjeldende rett i tilknytning til bl.a. disse fire hovedproblemstillingene. I tillegg ses gjeldende rett i et historisk, rettspolitisk og internasjonalt perspektiv.

Personalia:
Ørnulf Øyen er cand.jur. fra Universitetet i Oslo. Han har tidligere bl.a. arbeidet som førstekonsulent i Justisdepartementet, dommerfullmektig, kst. tingrettsdommer og politiadvokat, og er for tiden stipendiat ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
10.06.2010, kl. 15:15. Oppgitt emne: ” I hvilken utstrekning kan det i straffesaker og sivile saker fremlegges bevis som er fremskaffet på ulovlig eller utilbørlig måte?”
Sted: Auditorium 2, Jussbygget, Magnus Lagabøtes plass 1.

Tidspunkt og sted for disputasen:
11.06.2010, kl. 09:15, Auditorium 2, Jussbygget, Magnus Lagabøtes plass 1, Bergen.

Kontaktpersoner:
Ørnulf Øyen, tlf: 55 58 95 06, epost: ornulf.oyen@jur.uib.no
Mediekontakt Sigrid Sulland, tlf. 55 58 69 00 (a),
epost: sigrid.sulland@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for juridiske fag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side