Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Apati ved Parkinsons sykdom: Er det noe å bry seg om?

Kenn Freddy Pedersen   
Kenn Freddy Pedersen disputerer fredag 9. april 2010 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: ”Apathy in Parkinson’s disease: A community-based study”

Parkinsoms sykdom kjennetegnes ved gradvis økende motoriske symptomer som skjelvinger, treghet, stivhet og holdningsendringer. Parkinsons sykdom er en degenerativ hjernesykdom som særlig fører til tap av dopaminproduserende nevroner i substantia nigra og dannelse av Lewylegemer i de gjenværende nevronene. Mange pasienter vil over tid utvikle ikke-motoriske symptomer som apati, depresjon, kognitiv svikt og demens. Apati beskriver atferdsendringer som skyldes motivasjonssvikt, slik som manglende initiativ til handling, lite interesse for omgivelsene og generell affektmatthet. Det er begrenset kunnskap om forekomst og utvikling av apati ved Parkinsons sykdom, særlig i populasjonsbaserte pasientgrupper.

Studien har tatt utgangspunkt i en gruppe parkinsonpasienter fra Sør-Rogaland undersøkt i perioden 1993-2001 og en gruppe bestående av nydiagnostiserte, ubehandlete parkinsonpasienter fra Sør-Vest Norge undersøkt i tiden 2004-2006.

Studien viser at relativt enkle spørsmål om motivasjon og initiativ kan brukes for å screene for apati, men at høy spesifisitet går på bekostning av lav sensitivitet. Forekomsten av apati var 23 % hos nydiagnostiserte parkinsonpasienter, mot 63% hos pasienter med gjennomsnittlig 17 års sykdomsvarighet. Apati var særlig assosiert med depresjon, kognitiv svikt og demens, og mer alvorlige motoriske symptomer. Over halvparten av de pårørende til pasienter med apati beskrev denne atferden som følelsesmessig belastende. Andre viktige funn i avhandlingen er at apati er et vedvarende og økende atferdsproblem hos pasienter som har hatt sykdommen noen år, og at demens og raskere progresjon av talevansker og aksiale symptomer er viktige risikofaktorer for utvikling av apati.

Funnene er møtt med stor interesse og arbeidene er publisert i velrenommerte internasjonale tidsskrifter.

Personalia:
Kenn Freddy Pedersen er født i 1971 og oppvokst på Reine i Lofoten. Han avla medisinsk embetseksamen ved Universitetet i Tromsø i 2001, og jobbet etter turnustjenesten som lege i spesialisering ved Nevrologisk avdeling, Nordlandssykehuset i Bodø. Han har siden 2006 vært ansatt ved Nevrologisk avdeling, Universitetssjukehuset i Stavanger, der han nå jobber som konstituert overlege. Han er også tilknyttet Najonalt kompetansesenter for bevegelsesforstyrrelser (NKB) i 50 % postdocstilling.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
08.04.2010, kl. 15:00. Oppgitt emne: ”Fatigue, utbrenthet, apati og depresjon - definisjoner og avgrensninger.”
Sted: Aulaen, Sydbygg, Stavanger Universitetssjukehus.

Tidspunkt og sted for disputasen:
09.04.2010, kl. 09:15, Aulaen, Sydbygg, Stavanger Universitetssjukehus.

Kontaktpersoner:
Kenn Freddy Pedersen, tlf: 41 32 73 34, epost: pekf@sus.no
Mediekontakt Sigrid Sulland, tlf. 55 58 69 00 (a),
epost: sigrid.sulland@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side