Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Seismisk karakterisering av karbonatreservoarer

Mohammad Reza Saberi   

Mohammad Reza Saberi disputerer tirsdag 9. november for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“An integration approach for seismic characterization of carbonates”

Karbonater er en av de vanligste bergarter i petroleumsfelt, og kan utgjøre en reservoarbergart, et mellomliggende lag eller et forseglende lag. Effektiv hydrokarbonutvinning krever dyktig integrering av kunnskaper og metoder fra ulike disipliner som geologi, geofysikk, petrofysikk og reservoarteknologi.

Den beste måten å skaffe seg viktig informasjon om undergrunnens karbonatbergarter på er ved seismiske metoder. Komplekse strukturer i karbonatbergarter gjør at kvaliteten og oppløsningen av refleksjonsseismiske data fra slike bergarter ofte er dårligere enn ved tilsvarende undersøkelser av sandsteinsreservoarer.

Målet med studiet var å utvikle metodiske forbedringer på dette området. Studiet fokuserer på å integrere geologiske og geofysiske strategier ved hjelp av bergartsfysiske modeller. Anvendelse av disse strategiene viser lovende resultater på noen datasett. Ved hjelp av de nye metodene vil man oppnå en bedre forståelse av hvordan porøsitet og porevæske er fordelt i karbonatbergarter.

Et annet aspekt ved avhandlingen var å skille mellom hydrokarbon og vann som porevæske ved hjelp av seismiske data. Integrasjon av geologi og geofysikk fører igjen til forbedrede diskrimineringsmetoder, og bruk av disse metodene på reelle data fra karbonatbergarter viser lovende resultater.

Data fra Ontong Java platået og Finnmarks karbonatplattform ble brukt i studiet. De nye, integrerte strategiene ble anvendt på disse datasettene. Resultatene er presentert på to internasjonale konferanser, og er forberedt som fire vitenskapelige artikler for internasjonale tidsskrifter.

Personalia:
Mohammad Reza Saberi ble født i 1975 og vokste opp i Mashhad, Iran. Han tok sin bachelor i bergverksdrift ved Universitetet i AmirKabir og fullførte sin master i geofag og petroleumsteknologi ved NTNU i Trondheim i 2003. Deretter arbeidet han som geofysiker ved det Nasjonale Iranske Oljeselskapet. I januar 2007 startet han på ph.d.-studiet ved Institutt for geovitenskap, Universitetet i Bergen.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
18.10.2010, kl. 13:00. Oppgitt emne: ”Compaction processes in silisiclastic rocks. Effects on seismic properties”
Sted: Auditorium 4, Realfagbygget, Allégaten 41

Tidspunkt og sted for disputasen:
09.11.2010, kl. 14:15, Auditorium 5, Realfagbygget, Allégaten 41

Kontaktpersoner:
Mohammad Reza Saberi, tlf: 48350591, epost: mohammad.saberi@geo.uib.no
Mediekontakt Gudrun Sylte, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: gudrun.sylte@uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side