Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Dyreplanktons matmeny i klimaendringenes tid

Paolo Simonelli   
Paolo Simonelli disputerer 7. mai 2010 for PhD-graden ved Universitet I Bergen med avhandlingen: “Molecular tools to quantify prey specific feeding by marine copepods”

Planktoniske kopepoder er små krepsdyr som finnes i havet og i nesten alle ferskvannsmiljøer. I havet dominerer de dyreplanktonbestanden og utgjør et sentralt bindeledd i næringskjeden. På den ene siden beiter de på et stort utvalg av andre organismer; fra mikroorganismer til fiskelarver. På den andre siden fungerer de som viktig føde for fisk, skjell, fugl og til og med hval.

Mikroskopiske marine alger er antatt å absorbere ca 1/3 av utslippene fra fossilt brensel. Kopepodene er de viktigste beiterne på slike alger, og mye av karbonet blir bundet i kopepodenes avføring. Denne kommer i form av små piller som synker og dermed transporteres karbon ned i dyphavet hvor det vil være isolert fra atmosfæren i lang tid. Spisevaner hos disse dyrene blir dermed en brikke i puslespillet for å forstå havets rolle i reguleringen av klimagasser.

Detaljene i dette er imidlertid fremdeles uklare. Dette skyldes delvis at kopepoder har kompliserte spisevaner og man har manglet gode metoder for å kvantifisere hva og hvor mye de spiser i naturen.

I avhandlingen har Simonelli optimalisert en ny metode basert på å analysere DNA-sammensetningen i kopepodenes tarminnhold. Ved å sammenligne type og mengde DNA i tarmen med kjent DNA-sammensetning hos ulike alger, kan man bestemme både hvor mye dyret har spist og diettens sammensetning. Studiene har avslørt et stort potensial for bruk av DNA-baserte teknikker i studiet av hvordan marine næringsnett fungerer; et fagfelt med implikasjoner både for fiskeri og klimaforskning.

Personalia:
Paolo Simonelli er født i Roma, Italia 5 mai 1976. Han tok en mastergrad i marin miljøvitenskap ved Università degli Studi di Napoli “PARTHENOPE”, Neapel, Italia 2002. Han kom til Norge i 2004 på et privat italiensk stipend for å samarbeide med Dr Jens Nejstgaard ved Institutt for Biologi, Universitetet i Bergen. Han begynte sin doktorgradsutdanning (PhD) i marinbiologi 2005 under veiledning av Jens Nejstgaard og professor Frede Thingstad, ved samme institutt.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
26.04.2010, kl. 13:15. Oppgitt emne: "The role of predator-prey interactions in structuring the microbial food web"
Sted: Rom K1, Høyteknologisenteret (HIB), Thormølensgt. 53A, Bergen.

Tidspunkt og sted for disputasen:
07.05.2010, kl. 10:00, Stort auditorium, Høyteknologisenteret (HIB), Thormølensgt. 55, Bergen.

Kontaktpersoner:
Paolo Simonelli, tlf: 55 58 46 30, epost: Paolo.Simonelli@bio.uib.no
Mediekontakt Sigrid Sulland, tlf. 55 58 69 00 (a),
epost: sigrid.sulland@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side