Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Studier av microRNAs betydning for aggressiv hjernesvulst

Kai Ove Skaftnesmo   

Kai Ove Skaftnesmo disputerer fredag 28. mai 2010 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: "Model systems of human glioblastoma and characterization of microRNAs as therapeutic targets".

Sekvenseringen av det humane genom i de senere år har bidratt til å kartlegge hvor mange gener mennesket har. Forunderlig nok har det humane genomet færre proteinkodende gener enn hos mus, og omtrent likt antall protein kodende gener som hos ringormen C.elegans. Man kan derfor spørre seg hva er det som gjør mennesket så komplekst. Man har etterhvert lært å forstå at større deler av genomet enn tidligere antatt blir transkribert, og at en stor del av dette inneholder såkalt ikke kodende RNA. Gjennom økt fokus på ikke-kodende RNA, vet vi nå at denne typen makromolekyler i stort omfang er med på å regulere viktige prosesser i cellen. Spesielt i kreft har en underklasse av ikke-kodende RNA kalt microRNA vist seg å være sentral.

Avhandlingen omhandler studier av hvilken betydning microRNA kan ha for biologien bak ondartede hjernesvulster samt betydningen de kan ha for behandling. Funnene i avhandlingen antyder at en microRNA, miR-200b, kan spille en rolle i cellulære prosesser knyttet til glioblastomer. I doktorgradsarbeidet er det også identifisert to microRNAer, miR-21 og miR-24 som kan utnyttes til å hemme vekst av glioblastomer i cellekulturer.

Personalia:
Kai Ove Skaftnesmo er født i Namsos i 1974 og fullførte i 2001 en Cand.Scient. i molekylærbiologi ved Universitetet i Bergen. Doktorgradsarbeidet er utført under veiledning fra professor Rolf Bjerkvig ved Institutt for biomedisin, Det medisinsk-odontologiske fakultet.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
27.05.2010, kl. 14:15. Oppgitt emne: ”Novel Functions and potential therapeutic applications for small RNA molecules”
Sted: Auditorium 2, BB-bygget, Jonas Lies vei 91

Tidspunkt og sted for disputasen:
28.05.2010, kl. 10:15, Auditorium 2, BB-bygget, Jonas Lies vei 91

Kontaktpersoner:
Kai Ove Skaftnesmo, tlf: 55 58 63 73 , epost: Kai.Skaftnesmo@biomed.uib.no
Mediekontakt Gro Malnes Øvrebø, tlf. 55 58 38 13 (a),
epost: gro.ovrebo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side