Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Miljøgifter kan påvirke hverandres giftighet

Liv Søfteland   
Liv Søfteland disputerer fredag 18. juni for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: “Application of primary cell cultures for the toxicological evaluation of contaminants in Atlantic salmon (Salmo salar L.) and Atlantic cod (Gadus morhua L.)”

Fisk kan bli eksponert for blandinger av miljøgifter som kan påvirke hverandres giftighet. Akkumulering av miljøgifter som dioksiner, PCB og PBDE er en utfordring i henhold til mattrygghet fordi disse miljøgiftene er vist å kunne føre til en rekke toksiske effekter. På grunnlag av et sterkt press på de fornybare ressursene i havet foreligger det et behov for å gå over til mer plantebasert fôr i fiskeoppdrett. Ved anvendelse av fôr basert på vegetabilsk olje (VO) reduseres andelen av miljøgifter som akkumuleres i fisk, men i stedet introduseres andre miljøgifter som pesticider. Primære levercellekulturer fra laks er benyttet til risikovurdering av miljøgifter, men en tilsvarende modell fra torsk har fram til nå ikke vært etablert.

Hovedfokuset til doktorgradsarbeidet har vært å se på samvirkende effekter mellom miljøgifter i primære leverceller fra laks eksponert for blandinger av dioksin- og ikke-dioksin-liknende PCB-forbindelser og ulike PBDE-forbindelser. Videre hvordan anvendelse av VO i stedet for fiskeolje (FO) i fiskefôret påvirker toksikologiske responser i isolerte lakseleverceller eksponert for miljøgiften endosulfan samt etablering av primære levercellekulturer fra torsk til bruk i toksikologisk evaluering av miljøgifter.

Dette studiet viser at toksisk ekvivalent (TE)- verdiene, som blir benyttet til å risikovurdere dioksin-forbindelser, i noen sammenhenger kan underestimere giftigheten til forbindelser når de opptrer i blanding. Anvendelse av VO i stedet for FO i fiskefôret påvirket ulike geners basale utrykksnivå i endosulfan-eksponerte lakseleverceller. En metode for å isolere intakte leverceller fra torsk har blitt etablert og disse cellene har et stort potensial for kommende toksikologiske undersøkelser av miljøgifter.

Personalia:
Liv Søfteland kommer fra Verdal, Nord-Trøndelag og er utdannet Cand. scient. innenfor studieretningen toksikologi og cellebiologi ved Norges teknisk naturvitenskapelig universitet (NTNU). Doktorgradsarbeidet har blitt utført ved Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES).

Tidspunkt og sted for disputasen:
18.06.2010, kl. 10:00, NIFES, Sildetønnen, Nordnesboder 4, 4. Etasje.

Kontaktpersoner:
Liv Søfteland, tlf: 99 63 01 73, epost: lso@nifes.no
Mediekontakt Sigrid Sulland, tlf. 55 58 69 00 (a),
epost: sigrid.sulland@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side