Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Sentralsted, tettsted, knutepunkt, by

Helge Sørheim   
Forsker, mag.art Helge Sørheim disputerer til dr.philosgraden ved Universitetet i Bergen 23.04.2010 innen faget arkeologi på avhandlingen: ”Sentralsted, tettsted, knutepunkt, by.Bosetningshierarkier og sentraldannelser på Vestlandet fra jernalder til middelalder.”

Avhandlingen presenterer en analyse av jernalder og tidlig middelalders bosetningsarkeologi på Vestlandet med særlig formål å finne og diskutere de mest sentrale stedene, samt se på grunnlaget for middelalderens kaupsteds- og byoppkomst.

For å finne disse blir rike arkeologiske funn, monumentale fornminner med mer lagt til grunn for en nærmere analyse. Disse blir studert for å se hvordan bebyggelsen utvikler seg over tid, fra periodene eldre jernalder til yngre jernalder og ved overangen til historisk tid, middelalderen. For hver hovedperiode gjennomgås bygd for bygd i detalj. Resultatene sammenstilles og blir søkt forklart særlig på grunnlag av resursforhold og sosiale prosesser.

For jernalderens del er resultatet at selv om kontakten ut over undersøkelsesområdet, for eksempel med Romerriket i eldre jernalder eller senere gjennom vikingenes ekspansjon er vesentlige i det arkeologiske materialet, er det først og fremst de gode jordbruksbygdene som fremstår som de mest sentrale på Vestlandet. Maritime ressurser ga liten bosetningsmessig og sentraldannende effekt før tørrfisken ble den store handelsvaren i middelalderen.

I det forfatteren kaller et vesentlig systemskifte omkring eller like etter år 1000, med riks- eller statsdannelse, kongemakt, religionsskifte, folkeøkning og en generell handelsutvikling med blant annet tørrfiskeksport, blir grunnlaget lagt for at urbane sentra kunne oppstå.

De ulike stedene, særlig for middelalderens del, blir vurdert i en systemteoretisk inspirert modell som tar for seg sosiale og naturgeografiske nettverk samt de ”energier” som formidles gjennom disse. Det er påfallende at det er liten sammenheng mellom de gamle sentrale bygdene og stedene der de nye byene og kaupstedene gror frem. Dette understreker de påpekte gjennomgripende samfunnsendringene som skjedde i overgangen mellom forhistorisk og historisk tid.

Personalia:
Helge Sørheim er født 17.januar 1949 i Bergen. Han er Mag. art i Nordisk arkeologi 1979, Universitetet i Oslo. Han har arbeidsbakgrunn som amanuensis ved Vitenskapsmuseet, NTNU 1980-82. Museumsstyrer ved Middelaldermuseet i Borgundkaupangen, Ålesund 1983- 1991 og etter fusjon med Sunnmøre Museum: Avdelingsleder arkeologi/førstekonservator samme sted t.o.m.1998.
Fra 1998: Førsteamanuensis/forsker 1110 ved Arkeologisk museum i Stavanger (fra 2009 Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger).

Tidspunkt og sted for prøveforelesningene:
22.04.2010, kl. 17:30. Selvvalgt emne: "Båt og skip som symbol fra bronsealder til nåtid"
22.04.2010, kl. 16:30. Oppgitt emne: ”Urbanisering / sentrumsdanning i Norge sett i et europeisk perspektiv”
Sted: Sydneshaugen Skole, Auditorium B.

Tidspunkt og sted for disputasen:
23.04.2010, kl. 09:30, Sydneshaugen Skole, Auditorium B.

Kontaktpersoner:
Helge Sørheim, tlf: 51 83 26 60, epost: helge.sorheim@uis.no
Mediekontakt Sigrid Sulland, tlf. 55 58 69 00 (a),
epost: sigrid.sulland@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for samfunnsvitenskap og humaniora. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side