Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Intensiv trening for barn med cerebral parese

Anne Brit Sørsdahl   
Anne Brit Sørsdahl disputerer torsdag 18.februar for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: ”Intensive Group Training in a Local Community Setting for Children with Cerebral Palsy: Methodological Aspects and Change in Motor Functioning”.

Det er lite kunnskap om det optimale omfang, innhold og intensitet i fysioterapitilbudet for barn med cerebral parese. En del foreldre etterspør habiliterings- og treningsopplegg med høyere intensitet, men det foreligger lite forskning om effekter av intensive fysioterapitiltak.

Hensikten med doktorgradsprosjektet har vært todelt. I første del ble måleteoretiske egenskaper ved evalueringsredskaper undersøkt; en elektronisk gangmatte og to standardiserte tester for undersøkelse av kvalitet i motoriske aktiviteter skåret ut fra videoopptak. Resultatene viste at evalueringsredskapene var pålitelige og anvendbare for barn med cerebral parese og kan benyttes ved evaluering av motorikk i multisenterstudier siden skåring og analyse kan skje uavhengig av undersøkelsesituasjonen.

I andre delen av prosjektet ble endringer i funksjon hos barn med cerebral parese undersøkt. Barna deltok i intensive treningsgrupper ved habiliteringstjenestene i Helse Stavanger, Helse Fonna, Helse Førde og Helse Ålesund. Sammenliknet med en periode der barna hadde vanlig fysioterapitilbud, viste resultatene en økning i grovmotorisk funksjon etter en 3 ukers periode med intensiv trening. Etter treningsperioden rapporterte foreldrene at barna hadde blitt mer selvstendige i hverdagsaktiviteter og behøvde mindre hjelp.

Treningsmodellen er utviklet i Bergen og består av intensiv fysioterapi i gruppe med daglig trening tre timer fem dager i uken i en tre ukes periode. Treningen er målrettet og tilpasset det enkelte barn, og ferdighetene det trenes på bestemmes i forkant i et samarbeide mellom foreldre og fysioterapeuter. Treningen foregår i barnas lokalmiljø, og barnas foreldre og lokale fagpersoner er aktive deltakere.

Korte, intensive treningsperioder med fokus på spesifikke mål kan være en motiverende og kostnadseffektiv måte for å fremme funksjon hos barn med cerebral parese. Treningsperiodene må imidlertid sees i sammenheng med barnas øvrige habiliteringstilbud.

Personalia:
Anne Brit Sørsdahl er født i Lier. Hun er utdannet fysioterapeut fra Statens Fysioterapiskole i Bergen i 1984 og Cand. scient. fra Universitetet i Bergen i 1994. Hun har lang klinisk erfaring med barn fra kommune og spesialisthelsetjenesten. Doktorgradsarbeidet er gjennomført ved Seksjon for Fysioterapivitenskap, Institutt for samfunnsvitenskaplige fag, Universitetet i Bergen der Sørsdahl var stipendiat i perioden 2002- 2007. Hun arbeider nå ved Institutt for Fysioterapi, Høgskolen i Bergen.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
17.02.2010, kl. 14:15. Oppgitt emne: "Styrketrening for barn og unge med cerebral parese. Nevromuskulær effekt og konsekvenser for kliniske retningslinjer."
Sted: Auditorium 2, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 91.

Tidspunkt og sted for disputasen:
18.02.2010, kl. 10:30, Auditorium 2, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 91.

Kontaktpersoner:
Anne Brit Sørsdahl, tlf: 55 58 56 86, epost: abs@hib.no
Mediekontakt Sigrid Sulland, tlf. 55 58 69 00 (a),
epost: sigrid.sulland@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side