Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Fortsatt uavklarte spørsmål rundt beskyttelsen av bioteknologi

Lars Erik Steinkjer   
Lars Erik Steinkjer disputerte tirsdag den 23. februar 2010 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Eneretten til bioteknologiske oppfinnelser”

I avhandlingen tar Steinkjer sikte på å kartlegge hvilken enerett som patentloven tilkjenner en bioteknologisk oppfinnelse. Bioteknologiske oppfinnelser har særtrekk som ikke gjenfinnes hos andre former for oppfinnelser, og dette skaper nye utfordringer for lovgivere og rettsanvendere. Sentralt for avhandlingens emne er EUs direktiv om beskyttelse av bioteknologiske oppfinnelser fra 1998.

I avhandlingen analyseres patentlovens bestemmelser som gjennomfører direktivet i norsk rett, og det ses i denne sammenheng nærmere på hvilke rettslige utfordringer gjennomføringen medfører. Videre behandles patentlovens alminnelige regler for fastleggelsen av eneretten i lys av de særlige utfordringer som bioteknologiske oppfinnelser reiser.

Sentralt i denne sammenheng er blant annet grensedragningen mellom kommersiell utnyttelse av oppfinnelsen som er reservert patenthaveren, og eksperimenter på den patenterte oppfinnelsen som allmennheten står fritt til å gjennomføre. Et annet spørsmål som også drøftes, er gårdbrukeres rett til å benytte patentert planteformeringsmateriale i egen virksomhet.

Etter Norges gjennomføring av EUs direktiv om beskyttelse av bioteknologiske oppfinnelser, er slike oppfinnelser sikret et rimelig vern i norsk patentrett. Likevel er det fortsatt flere spørsmål som må anses som uavklarte. Fremstillingen identifiserer og drøfter en rekke av disse spørsmålene, og gir anvisning på hvordan disse bør løses ut i fra dagens rettslige situasjon.

Personalia:
Lars Erik Steinkjer er cand. jur. fra Universitetet i Bergen 2004. Han har vært universitetslektor ved Det juridiske fakultet. I 2005 startet han som stipendiat arbeidet med avhandlingen ved samme fakultet.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
23.02.2010, kl. 10:15. Oppgitt emne: ”Hvem eier biologien? - Om rettighetsforholdene til forskningsresultater i form av fysisk, biologisk materiale, biologiske databaser og
Sted: Auditorium 2, Jussbygget, Magnus Lagabøtes plass 1, Bergen

Tidspunkt og sted for disputasen:
23.02.2010, kl. 12:15, Auditorium 2, Jussbygget, Magnus Lagabøtes plass 1, Bergen

Kontaktpersoner:
Lars Erik Steinkjer, epost: lars.steinkjer@jur.uib.no
Mediekontakt Gudrun Sylte, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: gudrun.sylte@uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for juridiske fag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side