Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Beviskrav i sivile saker

Magne Strandberg   

Fredag 3. desember 2010 vil Magne Strandberg forsvare sin avhandling for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen. Tittelen på avhandlingen er:

”Beviskrav i sivile saker: En bevisteoretisk studie av den norske beviskravslærens forutsetninger:”

Sivile saker er alle saker som ikke er straffesaker. Dette kan blant annet være saker om erstatningskrav, krav etter kontrakt eller krav om ytelser fra det offentlige. I avhandlingen ser Strandberg på hvor sterke bevis som trengs før en domstol kan legge til grunn et faktum som utløser et slikt krav. Et eksempel på dette er spørsmålet om hvor sterke bevis som trengs før en som hevder å ha blitt skadet i en bilpåkjørsel kan få medhold i sitt krav om erstatning fra bilens forsikringsselskap.

I avhandlingen gir Strandberg en kritisk undersøkelse av den etablerte norske beviskravslæren. Denne læren, som i flere tiår har vært herskende i norsk juridisk teori, sier at beviskravet i sivile saker som hovedregel er og bør være et krav om sannsynlighetsovervekt. For å få medhold i et krav om for eksempel erstatning ved skade etter bilpåkjørsel, er det da nok å vise at det er mer sannsynlig at skaden skyldes påkjørselen enn at den ikke skyldes dette. Den viktigste begrunnelsen for dette beviskravet har vært at det over tid skal gi flest materielt riktige dommer.

I avhandlingen konkluderes det med at den norske beviskravslæren bygger på sviktende forutsetninger. Argumentet om at et krav om sannsynlighetsovervekt skal gi flest materielt riktige dommer, viser seg ved nærmere etterprøving å være vanskelig å begrunne. Dessuten viser det seg at den norske regelen om sannsynlighetsovervekt avviker sterkt fra de beviskravene som normalt stilles i Sverige, Danmark og Tyskland. Det virker dermed vanskelig å gi gode grunner for at beviskravet som hovedregel bør være et krav om sannsynlighetsovervekt. Strandberg argumenterer for at man som hovedregel bør stille krav som er strengere enn sannsynlighetsovervekt, men der beviskravene bør variere etter hva en part krever og etter hvilken rettsregel som hjemler kravet.

Personalia:
Magne Strandberg er født 1978, og er oppvokst i Vennesla. Han ble i 2005 cand. jur. ved Universitetet i Bergen. Fra samme år har han vært ansatt ved Juridisk fakultet på Universitetet i Bergen, hvor han også har skrevet sin avhandling.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
02.12.2010, kl. 15:15. Oppgitt emne: “Den kontradiktoriske prosessordninga sine fordelar og ulemper, særleg med tanke på rollefordelinga mellom dommar og part”
Sted: Auditorium 2, Jussbygget, Magnus Lagabøtes plass 1, Bergen

Tidspunkt og sted for disputasen:
03.12.2010, kl. 10:15, Auditorium 2, Jussbygget, Magnus Lagabøtes plass 1, Bergen

Kontaktpersoner:
Magne Strandberg, tlf. 55 58 97 85, epost: magne.strandberg@jur.uib.no
Mediekontakt Gudrun Sylte, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: gudrun.sylte@uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for juridiske fag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side